Skip to content

SaltX Technology Holding AB (publ): Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2016

2016

Andra kvartalet 2016 Rörelsens intäkter uppgick till 4 574 Tkr (4 712). Rörelseresultatet uppgick till –5 552 Tkr (–1 667) Eget kapital uppgick till 95 160 Tkr (48 660) Periodens kassaflöde uppgick till 19 580 Tkr (–4 705) Soliditeten uppgick till 70% (58%) Perioden 1 januari – 30 juni Rörelsens intäkter uppgick till 9 453Tkr (10 089). Rörelseresultatet uppgick till –8 349Tkr (–2 … Continued

2016

Som tidigare meddelats kommer SaltX Technology Holding AB att genomgöra en publik nyemission om totalt 7 miljoner aktier och 7 miljoner teckningsoptioner. Emissionen sker utan företrädesrätt för aktieägarna och riktas till allmänheten i Sverige. Teckningstiden är 16 – 31 maj 2016. Emissionskursen är 3 kronor per aktie. För varje tecknad, tilldelad och betald aktie erhålls vederlagsfritt en teckningsoption. Total emissionslikvid är 21 miljoner SEK före emissionskostnader. Anmälningssedel samt villkor och anvisningar finns tillgängliga på Bolagets hemsida: www.corp.saltxtechnology.com