Skip to content

Anodarams årsstämma beslutade om namnbyte till SaltX Technology Holding AB och förvärv av ClimateWell AB

Anodaram AB

Vid dagens årsstämma i Anodaram AB beslutades att genomföra det tidigare annonserade namnbytet till SaltX Technology Holding AB och att i samband därmed förvärva ClimateWell AB genom apportemission och genomföra emissioner av aktier och teckningsoptioner som sammantaget tillför bolaget 30 MSEK. 

Anodaram AB

Aktieägarna i Anodaram AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 7 april 2016 kl. 14.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm.

Anodaram AB

Anodaram har ingått en avsiktsförklaring med huvudägarna i ClimateWell AB om att förvärva ClimateWell genom en apportemission. ClimateWell har utvecklat och patenterat en banbrytande teknologi med vilken energi kan lagras i salt för att sedan utvinnas i form av värme eller kyla. Teknologin marknadsförs under varumärket SaltX™. Bland ClimateWells OEM-partners återfinns GE, Alfa Laval och … Continued

Anodaram AB

Som tidigare kommunicerats har Anodaram under en tid förberetts för förvärv av ny verksamhet.

Anodaram AB

FJÄRDE KVARTALET 2015 Vid extra bolagsstämma den 18 december 2015 beslutades om avyttring av verksamheten samt att ändra bolagets namn från WYA Holding AB till Anodaram AB. Avyttringen skedde genom att grundarna förvärvade det rörelsedrivande dotterbolaget och parallellt löste in sina aktier i Anodaram AB. Förvärvet av dotterbolaget och inlösen av aktierna fullbordades under kvartalet. Resultat efter finansiella poster … Continued

Anodaram AB

Som tidigare meddelats har WYA Holding AB (publ) bytt namn till Anodaram AB (publ).