Skip to content

ANODARAM AB (PUBL): Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommunike

FJÄRDE KVARTALET 2015 Vid extra bolagsstämma den 18 december 2015 beslutades om avyttring av verksamheten samt att ändra bolagets namn från WYA Holding AB till Anodaram AB. Avyttringen skedde genom att grundarna förvärvade det rörelsedrivande dotterbolaget och parallellt löste in sina aktier i Anodaram AB. Förvärvet av dotterbolaget och inlösen av aktierna fullbordades under kvartalet. Resultat efter finansiella poster … Continued