Skip to content

Anodarams årsstämma beslutade om namnbyte till SaltX Technology Holding AB och förvärv av ClimateWell AB

Bolagsstämma

Vid dagens årsstämma i Anodaram AB beslutades att genomföra det tidigare annonserade namnbytet till SaltX Technology Holding AB och att i samband därmed förvärva ClimateWell AB genom apportemission och genomföra emissioner av aktier och teckningsoptioner som sammantaget tillför bolaget 30 MSEK.