Skip to content

Nyemissionen i SaltX Technology kraftigt övertecknad

nyemission

Nyemissionen i SaltX Technology Holding AB avslutades den 31 maj 2016. Emissionen tecknades till närmare 32 MSEK, vilket motsvarar en överteckning om 52 procent. Sammantaget tillför emissionen 21 MSEK före emissionsomkostnader. Totalt inkom önskemål om teckning av aktier från över 450 konton. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut omkring den 7 juni 2016 till de som har tilldelats aktier. 

nyemission

Som tidigare meddelats kommer SaltX Technology Holding AB att genomgöra en publik nyemission om totalt 7 miljoner aktier och 7 miljoner teckningsoptioner. Emissionen sker utan företrädesrätt för aktieägarna och riktas till allmänheten i Sverige. Teckningstiden är 16 – 31 maj 2016. Emissionskursen är 3 kronor per aktie. För varje tecknad, tilldelad och betald aktie erhålls vederlagsfritt en teckningsoption. Total emissionslikvid är 21 miljoner SEK före emissionskostnader. Anmälningssedel samt villkor och anvisningar finns tillgängliga på Bolagets hemsida: www.corp.saltxtechnology.com