Skip to content

SaltX Technology Holding AB (publ): Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2016

Q2

Andra kvartalet 2016 Rörelsens intäkter uppgick till 4 574 Tkr (4 712). Rörelseresultatet uppgick till –5 552 Tkr (–1 667) Eget kapital uppgick till 95 160 Tkr (48 660) Periodens kassaflöde uppgick till 19 580 Tkr (–4 705) Soliditeten uppgick till 70% (58%) Perioden 1 januari – 30 juni Rörelsens intäkter uppgick till 9 453Tkr (10 089). Rörelseresultatet uppgick till –8 349Tkr (–2 … Continued

Q2

ANDRA KVARTALET 2015 · Aktiverade utvecklingskostnader för app och web för kvartalet uppgick till 1 862 KSEK. · Resultat efter finansiella poster uppgick till –4 914 KSEK. · Resultat per aktie för kvartalet uppgick till –0,73 kr. · Kassaflödet för den löpande verksamheten för perioden uppgick till –6 594 KSEK. · Eget kapital uppgick per den 30 juni 2015 till 27 944 KSEK. · Likvida medel uppgick den 30 juni 2015 till 11 887 KSEK.