Skip to content

DELÅRSRAPPORT FÖR WYA HOLDING AB (PUBL) 1 januari-30 september 2015

WYA Holding AB

TREDJE KVARTALET 2015 · Resultat efter finansiella poster uppgick till –18 946 KSEK. · Resultat per aktie för kvartalet uppgick till –2,80 SEK. · Periodens kassaflöde uppgick till –4 570 KSEK. · Eget kapital uppgick per den 30 september 2015 till 8 931 KSEK. · Likvida medel uppgick den 30 september 2015 till 7 250 KSEK.

WYA Holding AB

Styrelsen i WYA Holding AB har beslutat att sammankalla en extra bolagsstämma för behandling av förslag om avyttring av den nuvarande verksamheten. WYA Holding förbereds samtidigt för förvärv av ny verksamhet för att ta till vara värdet av befintlig notering, ägarspridning och kassa.