Skip to content

Anodaram AB förvärvar ClimateWell AB genom apportemission

Anodaram har ing&aring;tt en avsiktsf&ouml;rklaring med huvud&auml;garna i ClimateWell AB om att f&ouml;rv&auml;rva ClimateWell genom en apportemission. ClimateWell har utvecklat och patenterat en banbrytande teknologi med vilken energi kan lagras i salt f&ouml;r att sedan utvinnas i form av v&auml;rme eller kyla. Teknologin marknadsf&ouml;rs under varum&auml;rket SaltX&trade;. Bland ClimateWells OEM-partners &aring;terfinns GE, Alfa Laval och &hellip; <a href="https://www.saltxtechnology.com/cision/anodaram-ab-forvarvar-climatewell-ab-genom-apportemission/">Continued</a>

  • Anodaram har ingått en avsiktsförklaring med huvudägarna i ClimateWell AB om att förvärva ClimateWell genom en apportemission.
  • ClimateWell har utvecklat och patenterat en banbrytande teknologi med vilken energi kan lagras i salt för att sedan utvinnas i form av värme eller kyla. Teknologin marknadsförs under varumärket SaltX™.
  • Bland ClimateWells OEM-partners återfinns GE, Alfa Laval och Caterpillar, som integrerar SaltX teknologin i sina värme- och kyla-produkter för att göra dessa mer konkurrenskraftiga och spara energi och kostnader åt slutkonsumenten.
  • ClimateWell integrerar SaltX-teknologin inom tre applikationsområden: värmepumpar, luftkonditioneringssystem och termiska solfångare. Marknadspotentialen för dessa områden uppgår till över 12 miljarder Euro per år.
  • ClimateWell slutförde sin första stora licensaffär i Kina i slutet av förra året för att kommersiella världens första termiska solfångare med inbyggd kyla och på så sätt dubblera energiutbytet. Kina står för 80 procent av den globala solfångarmarknaden med en potential på 1.5 miljarder Euro per år.
  • ClimateWell fokuserar nu på den stora värmepumpmarknaden i USA och Europa, som uppskattas vara värd 8 miljarder Euro per år.
  • Anodaram genomför i anslutning till förvärvet två nyemissioner om totalt 30 miljoner kronor.
  • Förvärvet är villkorat av godkännande av Anodarams årsstämma som äger rum den 7 april 2016. Årsstämman föreslås i samband med förvärvet av ClimateWell även besluta att Anodaram byter namn till SaltX Technology Holding AB.

Anodaram har approcherats av mängder av förvärvskandidater och vi har därigenom haft ett stort urval av bolag att välja mellan. Vi valde ClimateWell på grund av bolagets spetsteknologi med fantastisk potential. Vi bedömer att denna affär är mycket fördelaktig för Anodarams aktieägare”, säger Anodarams styrelseordförande Erik Nerpin.

Genom nyemissionen och listningen på Nasdaq First North skapas finansiella förutsättningar att accelerera marknadsintroduktionen av SaltX för gasdrivna värmepumpar och rulla ut teknologin globalt”, säger ClimateWells VD Karl Bohman.

Bakgrund

Som tidigare kommunicerats har Anodaram under en tid förberetts för förvärv av ny verksamhet. Det nu presenterade förvärvet av ClimateWell har samma struktur som angavs i pressmeddelandet den 3 mars 2016.

ClimateWell AB

 ClimateWell utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi under varumärket SaltX™: Genom att kemiskt lagra energi från t.ex. solen eller spillvärme från en motor i saltkristaller, kan man med SaltX minska energiförbrukningen med upp till 50 procent och därmed spara stora kostnader.

  I dag står uppvärmning och luftkonditionering i byggnader och fordon för över 30 procent av jordens totala energiförbrukning. I tunga fordon såsom lastbilar går 4 procent av bränslet till luftkonditionering av hytten.

 Genom nyemissionerna tillförs ClimateWell kapital för att accelerera samarbetet med sina OEM-partners i syfte att nå kraftig tillväxt och på sikt lönsamhet.

 ClimateWell grundades 2001 av innovatören och entreprenören Göran Bolin, och har idag 23 anställda. Bolaget omsatte 2015 ca 47 miljoner kronor (inklusive licensaffären i Kina).

 För mer information se www.saltxtechnology.com och www.climatewell.com.

Förvärvet

Anodaram har, villkorat av årsstämmans godkännande och övriga villkor för transaktionen, ingått en avsiktsförklaring om förvärv med ClimateWells fyra största ägare – Industrifonden, Northzone, Skirner samt det spanska investmentbolaget Utilsun – som tillsammans äger 93 procent av aktiekapitalet. Resterande 7 procent är fördelade på cirka 150 aktieägare, vilka kommer att erbjudas att byta sina aktier i ClimateWell mot aktier i Anodaram på samma villkor som huvudägarna. Anodaram bedömer att samtliga aktieägare kommer att acceptera erbjudandet och att transaktionen kommer att vara fullbordad inom sex månader.

Anodaram har för närvarande 4 010 500 utestående aktier, samtliga av serie B. Köpeskillingen för samtliga aktier i ClimateWell AB utgörs av 27 500 000 nyemitterade B-aktier i en apportemission.

Anodaram genomför i anslutning till förvärvet två nyemissioner med kontant betalning om totalt 30 miljoner kronor. Nyemissionerna sker i form av units; varje unit består av en aktie och en teckningsoption. Emissionskursen i båda emissionerna är 3 kronor/unit. Fyra teckningsoptioner ger rätt att senast den 31 oktober 2018 teckna en ny aktie i Anodaram för 5 kronor.

Den första nyemissionen avser 3 miljoner units och riktas till en mindre grupp investerare. Emissionen kommer att beslutas av Anodarams styrelse före årsstämman med stöd av bemyndigande. Hela emissionslikviden om 9 miljoner kronor har deponerats på klientmedelskonto hos Advokatfirman Nerpin.

Den andra emissionen avser 7 miljoner units och kommer att riktas till allmänheten. Teckningstiden är planerad att inledas under andra halvan av april månad 2016. Nyemissionen är fullt säkerställd genom emissionsgarantier. Arvode till emissionsgaranterna utgår i form av units.

Efter genomförda nyemissioner kommer Anodaram att ha den ägarstruktur som framgår av nedanstående tabell, vilken baseras på att samtliga aktieägare i ClimateWell AB accepterar Anodarams erbjudande.

Ägare Aktier Andel
ClimateWells gamla aktieägare 27 500 000 62,9 %
Investerare i de två nyemissionerna  10 000 000  22,9 %
Emissionsgarantiersättning och arvoden m m 2 200 000 5,0 %
Anodarams nuvarande aktieägare 4 010 500 9,2 %
Totalt 43 710 500 100%

Baserat på ClimateWells nuvarande ägarstruktur kommer de största aktieägarna i Anodaram efter fullbordat förvärv vara Industrifonden (cirka 29 procent), Utilsun (cirka 14 procent) och Skirner (cirka 13 procent).

Anodaram har för närvarande endast utestående B-aktier och samtliga aktier som ges ut i samband med förvärvet av ClimateWell avser B-aktier. ClimateWells huvudägare har för avsikt att vid lämpligt tillfälle efter fullbordad transaktion föreslå en bolagsstämma att de olika aktieslagen tas bort och att bolaget därefter endast ska ha ett aktieslag.

Styrelse och VD

Vid årsstämman kommer framläggas förslag till val av ny styrelse med preliminärt följande sammansättning: Åke Sund, styrelseordförande, Tommy Nilsson, Juan Hernandez Zayas, Olle Nordström och Lennart Rolfsman, vilka utgör styrelsen i ClimateWell AB:

 Åke Sund: Ordförande (oberoende) sedan 2010. Över 30 års erfarenhet av företagstransaktioner. Tidigare i koncernledningen i Assa Abloy.

 Tommy Nilsson: Industrifondens representant där han är affärsområdeschef.

 Juan Hernandez Zayas: Utilsun’s representant. VD i spanska stålindustrikoncernen Cosimet.

 Olle Nordström: Skirners representant. Tidigare styrelseordförande i börsnoterade Sweco.

  Lennart Rolfsman: Oberoende ledamot. Tidigare teknisk chef i York Refrigeration.

Karl Bohman kommer att utses till ny VD. Karl Bohman är VD i ClimateWell sedan 2014 och var dessförinnan affärsutvecklingschef på bolaget sedan 2011. Karl Bohman har 15 års erfarenhet av teknik- och företagsutveckling och är vinnare av ”IBM Smarter Planet”.

Göran Bolin, ClimateWells grundare och skapare av ClimateWells grundpatent, fortsätter som vice VD och teknisk chef i ClimateWell. Göran Bolin har 30 års erfarenhet av solenergibranschen och är vinnare av Technology Pioneer vid World Economic Forum.

Teckningsoptioner

Årsstämman föreslås besluta att Anodarams nuvarande aktieägare vederlagsfritt ska erhålla en teckningsoption för varje befintlig aktie. Dessa teckningsoptioner har samma villkor som de som ges ut i emissionerna. Årsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att besluta om avstämningsdag för denna emission, som kommer att infalla i nära anslutning till årsstämman.

Anodaram kommer efter genomförda transaktioner att ha totalt 16 210 500 utestående teckningsoptioner. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas, tillförs Anodaram cirka 20 miljoner kronor. De 4 052 625 aktier som därmed ges ut utgör cirka 8,5 procent av aktiekapitalet.

Anodaram har 500 000 teckningsoptioner med löptid till den sista augusti 2016 och med lösenpris 18 kronor. Dessa teckningsoptioner finns i Anodarams förvar och har inte inkluderats i ovanstående uppgifter om antalet teckningsoptioner.

Årsstämma

Anodarams årsstämma kommer att äga rum den 7 april 2016.

Listning Nasdaq First North

Anodarams aktie är för närvarande observationsnoterad (s.k. OBS-listning). Anodaram kommer i anledning av förvärvet av ClimateWell att upprätta ett dokument motsvarande sådan bolagsbeskrivning som upprättas vid listning på Nasdaq First North. Offentliggörande av detta dokument beräknas, givet godkännande av Nasdaq First North, att ske omedelbart efter årsstämman. Anodaram kommer i anslutning till detta att ansöka om att OBS-listningen ska upphöra.

Anodaram kommer att ansöka om listning på Nasdaq First North av de teckningsoptioner som ges ut i samband med förvärvet av ClimateWell.

Download PDF

Release