Skip to content

ANODARAM AB (PUBL): Bokslutskommuniké 2015

FJ&Auml;RDE KVARTALET 2015 Vid extra bolagsst&auml;mma den 18 december 2015 beslutades om avyttring av verksamheten samt att&nbsp;&auml;ndra bolagets namn fr&aring;n WYA Holding AB till Anodaram AB. Avyttringen skedde genom att grundarna&nbsp;f&ouml;rv&auml;rvade det r&ouml;relsedrivande dotterbolaget och parallellt l&ouml;ste in sina aktier i Anodaram AB. F&ouml;rv&auml;rvet&nbsp;av dotterbolaget&nbsp;och inl&ouml;sen av aktierna fullbordades under kvartalet. Resultat efter finansiella poster &hellip; <a href="https://www.saltxtechnology.com/cision/anodaram-ab-publ-bokslutskommunike-2015/">Continued</a>

FJÄRDE KVARTALET 2015

  • Vid extra bolagsstämma den 18 december 2015 beslutades om avyttring av verksamheten samt att ändra bolagets namn från WYA Holding AB till Anodaram AB. Avyttringen skedde genom att grundarna förvärvade det rörelsedrivande dotterbolaget och parallellt löste in sina aktier i Anodaram AB. Förvärvet av dotterbolaget och inlösen av aktierna fullbordades under kvartalet.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till –3 044 KSEK.
  • Resultat per aktie för kvartalet uppgick till –0,76 SEK.
  • Periodens kassaflöde uppgick till –3 525 KSEK.
  • Eget kapital uppgick per den 31 december 2015 till 3 433 KSEK.
  • Likvida medel uppgick den 31 december 2015 till 3 693 KSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER Q4
Vid extra bolagsstämma den 18 december 2015 beslutades om avyttring av verksamheten. Avyttringen genomfördes genom att det rörelsedrivande dotterbolaget överläts till grundarna mot ersättning i form av inlösen av deras aktier i bolaget. Bolaget ändrade samtidigt namn från WYA Holding AB till Anodaram AB.

Inlösen av grundarnas aktier registrerades av Bolagsverket den 29 december 2015. Bolaget har därefter 4 010 500 utestående aktier, samtliga av serie B.

Vid den extra bolagsstämman valdes Erik Nerpin (omval),Thomas Olin och Johan Salén till ny styrelse. Thomas Olin utsågs till ny VD.

Bolaget har inga anställda.

För mer information om det tekniska genomförandet av avyttringen av verksamheten hänvisas till handlingarna inför bolagsstämman den 18 december 2015, vilka finns tillgängliga på bolagets hemsida www.anodaram.se.

AKTIEKAPITALET
Aktiekapitalet i Anodaram AB uppgår till 882 310 SEK fördelat på 4 010 500 B-aktier. Aktiens kvotvärde är 0,22 SEK. Bolaget har inga utestående A-aktier.

Anodaram har 500 000 utestående teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att senast den 30 april 2016 teckna en ny aktie för 20 SEK. Teckningsoptionerna innehas av Anodaram AB.

AKTIEN
Anodarams aktie är listad på NASDAQ Stockholm First North med kortnamn ARAM B. 

Aktien är OBS-listad. När bolaget förvärvar ny verksamhet kommer Bolaget ansöka om att OBS-listningen ska upphöra.

Remium Nordic AB är Certified Adviser.

Antalet aktieägare i Anodaram uppgick till ca 4 000 per den 31 december 2015.

ÅRSREDOVISNING, ÅRSSTÄMMA OCH NY VERKSAMHET
Anodaram förbereds för förvärv av ny verksamhet för att ta till vara värdet av befintlig notering, ägarspridning och kassa. 

Anodaram har tidigare kommunicerat avsikten att lägga fram årsredovisningen på årsstämma under första kvartalet 2016 och att bolaget räknar med att kunna lägga fram förslag till ny verksamhet och ansöka om åternotering på Nasdaq First North under andra kvartalet 2016.

Tidsplanen kvarstår beträffande avsikten att lägga fram till förlag till ny verksamhet och ansökan om åternotering på Nasdaq First North. Förslag till ny verksamhet kommer att läggas fram på årsstämman och årsstämman kommer därför att äga rum under andra kvartalet 2016. Årsredovisningen beräknas offentliggöras i slutet av mars 2016.

UTDELNING
Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2015.

KOMMANDE INFORMATION
Se ovan under rubriken Årsredovisning, Årsstämma och Ny verksamhet.

Stockholm den 26 februari 2016
Anodaram AB (publ)
Styrelsen

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer. För den fulla kommunikén hänvisar vi till bifogad PDF.

Download PDF

Release