Skip to content

Anodaram i slutförhandling om förvärv av ny verksamhet

Som tidigare kommunicerats har Anodaram under en tid förberetts för förvärv av ny verksamhet.

Anodaram befinner sig nu i slutförhandling om förvärv av ett bolag (”Målbolaget”) och bedömer att transaktionen ska kunna offentliggöras på måndag den 7 mars 2016.

Transaktionen förväntas ha följande struktur:

 • Anodaram förvärvar Målbolaget mot betalning i form av nyemitterade aktier.
   
 • Anodaram genomför samtidigt en riktad nyemission om 9 MSEK och kommer efter förvärvet genomföra en publik nyemission till allmänheten om 21 MSEK. Den publika nyemissionen kommer att vara fullt säkerställd genom emissionsgarantier. De båda emissionerna kommer att genomföras på samma villkor.
   
 • Den riktade nyemissionen och den publika emissionen kommer att avse units, där varje unit består av en aktie och en teckningsoption. Fyra teckningsoptioner ger rätt att teckna en ny aktie i Anodaram.
   
 • Anodarams befintliga aktieägare (d v s de utestående 4 010 500 aktierna) kommer att för varje aktie vederlagsfritt erhålla en teckningsoption av samma slag som de teckningsoptioner som ges ut i nyemissionerna. Anodaram kommer att ansöka om listning av teckningsoptionerna på Nasdaq First North.
   
 • Anodarams befintliga ägare (d v s de utestående 4 010 500 aktierna) kommer efter fullbordat förvärv av Målbolaget samt genomförda nyemissioner att behålla en andel om cirka 9 procent.
   
 • Transaktionen är villkorad av godkännande av Anodarams årsstämma, som är planerad att äga rum den 7 april 2016. Vid årsstämman kommer även framläggas förslag om namnbyte på Anodaram, val av ny styrelse, antagande av ny bolagsordning samt andra beslut med anknytning till förvärvet och verksamhetsbytet. Årsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att besluta om avstämningsdag för rätten för Anodarams ägare att vederlagsfritt erhålla en teckningsoption per aktie. Avstämningsdagen är planerad att infalla i omedelbar anslutning till årsstämman.
   
 • Anodaram kommer att upprätta ett dokument motsvarande sådan bolagsbeskrivning som upprättas vid nynoteringar på Nasdaq First North. Offentliggörande av detta dokument beräknas, givet godkännande av Nasdaq First North, att ske omedelbart efter årsstämman.

Anodaram bedömer att parterna är överens i alla väsentliga delar och att offentliggörande ska kunna ske den 7 mars 2016. Vad som återstår inför offentliggörandet är bland annat att färdigställa letter of intent med Målbolagets huvudägare om förvärv av deras aktier, ingå emissionsgarantiavtal med garanterna av den publika nyemissionen samt att säkerställa emissionslikviden i den riktade nyemissionen genom deposition.  

Download PDF

Release