Skip to content

Anodarams årsstämma beslutade om namnbyte till SaltX Technology Holding AB och förvärv av ClimateWell AB

Vid dagens årsstämma i Anodaram AB beslutades att genomföra det tidigare annonserade namnbytet till SaltX Technology Holding AB och att i samband därmed förvärva ClimateWell AB genom apportemission och genomföra emissioner av aktier och teckningsoptioner som sammantaget tillför bolaget 30 MSEK. 

Nästa steg i ombildningen till SaltX Technology Holding AB är att upprätta en bolagsbeskrivning som ska godkännas av Nasdaq First North. Arbetet med detta pågår. Efter Nasdaq First North:s godkännande av bolagsbeskrivningen samt registrering av samtliga beslut hos Bolagsverket kommer aktiens ticker på Nasdaq First North ändras till SALT B och en ny hemsida att presenteras.

Årsstämman fattade nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag och beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets hemsida www.anodaram.se.

 • Fastställelse av resultat- och balansräkning för 2015
 • Resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2015
 • Styrelsen och VD:n beviljades ansvarsfrihet
 • Minskning av aktiekapitalet för att optimera aktiekapitalet inför förvärvet av ClimateWell AB
 • Förvärv av samtliga aktier i ClimateWell AB genom apportemission
 • Namnbyte till SaltX Technology Holding AB
 • Ny bolagsordning med bl a ändrat verksamhetsföremål
 • Beslut om emission av teckningsoptioner till existerande aktieägare, innebärande att samtliga aktieägare före förvärvet av ClimateWell AB erhåller en teckningsoption vederlagsfritt
 • Beslut om emission av aktier och teckningsoptioner till allmänheten
 • Beslut om emission av aktier och teckningsoptioner till emissionsgaranter och som arvoden
 • Ny styrelse, bestående av Åke Sund, Tommy Nilsson, Juan Hernandez Zayas, Olle Nordström och Lennart Rolfsman
 • Åke Sund valdes till ny styrelseordförande
 • Omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers som revisor; auktoriserade revisorn Claes Sjödin fortsätter som huvudansvarig revisor
 • Ett totalt årligt styrelsearvode om 700 000 SEK
 • Arvode till revisorerna enligt godkänd räkning
 • Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
 • Beslut om emission av teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram

Download PDF

Anodarams årsstämma