Skip to content

Avstämningsdag för erhållande av teckningsoptioner

Enligt beslut av årsstämman den 7 april 2016, vilket tidigare har meddelats, berättigar de 7 010 500 utestående aktierna i SaltX Technology Holding AB före apportförvärvet av ClimateWell AB till erhållande av en teckningsoption per aktie. 

Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt enligt följande tidsplan:

31 maj 2016      Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsoption

1 juni 2016        Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsoption.

2 juni 2016        Avstämningsdag för rätten att erhålla teckningsoption

Fyra teckningsoptioner ger rätt att under perioden 1 juni 2017 – 31 oktober 2018 teckna en ny B-aktie till en teckningskurs av 5 kronor per aktie. Villkoren för dessa teckningsoptioner är således desamma som för de teckningsoptioner som emitteras i den pågående publika nyemissionen.

Download PDF

Release