Skip to content

Energimyndigheten finansierar SaltX-projekt

– Beviljar 5 Mkr för pilotprojekt för storskalig energilagring Statens Energimyndighet har beviljat SaltX Technologys ansökan för projektet ”Verifiering och demonstration av unikt energilagringsmaterial i storskalig pilotanläggning”. Projektet genomförs tillsammans med Vattenfall, Göteborg Energi och Öresundskraft. Bidraget uppgår till 5,3 miljoner kronor. Som tidigare meddelats kommer pilotanläggningen att uppföras i Vattenfalls fjärrvärmenät i Berlin och användas för att verifiera och demonstrera SaltX EnerStore-teknologi i full skala under verkliga driftsförhållanden. 

Som tidigare meddelats genomförs pilotprojektet tillsammans med, förutom energibolagen, det ledande forsknings- och kunskapsföretaget Energiforsk, teknikkonsulten SWECO samt Stockholms Universitet. Lagringskapaciteten för anläggningen är ca 10 MWh.

Energimyndighetens bidrag är viktigt för oss och en viktig kvalitetsstämpel. Deras finansiella bidrag snabbar upp genomförandet genom att vi kan allokera mer resurser. Det betyder mycket när vi vill sprida SaltX världspatenterade teknologi för energilagring”, säger Karl Bohman, VD för SaltX Technology.

”Energilagring bedöms av Energimyndigheten vara en viktig del i omställningen av energisystemet för hantering av variabel tillförsel av energi”I beslutet från Energimyndigheten står det även:

Nyhetsvärdet bedöms som högt, då en ny typ av energilagringsmaterial utvecklas med hög energidensitet, små förluster och låg produktionskostnad jämfört med konventionella material”.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Karl Bohman, VD SaltX Technology, tel: 070 560 02 68

Denna information är sådan information som SaltX Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober, 2017 kl. 15.30 CET.

Om Energimyndigheten
Energimyndigheten – www.energimyndigheten.se- är en division under miljö- och energidepartementet. Myndigheten finansierar forskning bland annat för ny och förnybar energiteknik, smarta nät och framtida fordon och transportbränslen. Energimyndigheten stöder även kommersialisering och tillväxt av cleantech.

Om SaltX och EnerStore
SaltX har utvecklat och patenterat en energilagringsteknologi baserat på Nano-Coated Salt (NCS) som tillämpas inom SaltX affärsområde för storskalig energilagring för värme- och elproduktion – EnerStore. Genom att belägga SaltX-materialet med olika former av nano-partiklar kan mer energi lagras i saltet och korrosion förhindras. Materialet medför en hög kapacitet att lagra intermittenta energikällor som vind- och solenergi, med minimala lagringsförluster och på ett kostnadseffektivt sätt.

SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi. Kunderna utgörs huvudsakligen av globala företag såsom Alfa Laval, Vattenfall, Mobile Climate Control och Rheem. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. FNCA Sweden AB är SaltX Technologys Certified Adviser. För mer information, besök www.saltxtechnology.com 

Stockholm
2017-10-24

Download PDF

Release