Skip to content

Förslag till avyttring av nuvarande verksamhet

Styrelsen i WYA Holding AB har beslutat att sammankalla en extra bolagsstämma för behandling av förslag om avyttring av den nuvarande verksamheten. WYA Holding förbereds samtidigt för förvärv av ny verksamhet för att ta till vara värdet av befintlig notering, ägarspridning och kassa.

WYA Holding grundades 2013 med målet att genom plattformen whoyouare.com och showroomet Residency koppla samman designers, kreatörer och stylister, creative directors och slutkonsumenter världen över samt att etablera WHOYOUARE som ett starkt varumärke inom mode.

Etableringen av whoyouare.com har emellertid drabbats av oförutsedda förseningar och trots besparingsåtgärder bedömer styrelsen att det kommer krävas ytterligare kapital och betydande investeringar innan den nu förlustbringande verksamheten kan vändas till positivt resultat. Styrelsen bedömer att verksamheten har bäst förutsättningar att utvecklas på den amerikanska västkusten, nära såväl kunder som samarbetspartners, och att det ytterligare finansieringsbehov som finns bäst hanteras i en onoterad miljö.

Styrelsens förslag, som förankrats hos aktieägare med mer än 70 procent av antalet aktier i bolaget, innebär i korthet följande.

  • WYA Holdings amerikanska dotterbolag WhoYouAre, Inc, där verksamheten bedrivs, överlåts till bolagets grundare Bea Åkerlund för en krona.
  • Bea Åkerlund med familj återlämnar samtliga sina 2,75 miljoner aktier, vilka motsvarar ca 41 procent av aktiekapitalet i bolaget. Dessa aktier makuleras genom indragning. Den minskning av aktiekapitalet som därmed sker återställs genom fondemission. WYA Holding är därefter ett tomt bolag med ca 4 miljoner utestående aktier och cirka 5 miljoner kronor i likvida medel. Bolaget kommer byta namn och ändra bolagsordningen och förberedas för förvärv av ny verksamhet och att bibehålla noteringen på Nasdaq First North.

En extra bolagsstämma för behandling av ovanstående förslag kommer att sammankallas inom kort och kommer att hållas under andra halvan av november. Styrelsens ordförande Erik Nerpin kommer att föreslås sitta kvar i styrelsen och leda arbetet med att hitta en ny verksamhet för bolaget. Styrelseledamoten Sabina von Arx har begärt eget utträde på grund av nya åtaganden som inte kan förenas med styrelseuppdrag. Övriga styrelseledamöter samt verkställande direktören kommer att ställa sina platser till förfogande inför bolagsstämman.

Download PDF

Release