Skip to content

Genomför fullt garanterad nyemission om cirka 80,6 Mkr

– Tar nästa steg mot kommersialisering  Marknaden för storskalig energilagring växer kraftigt. SaltX Technology Holding AB (publ) (”SaltX Technology” eller ”Bolaget”) har under det senaste året visat med sitt pilotprojekt i Berlin att teknologin kan användas storskaligt och ingått strategiska avtal som banar väg för att ta nästa steg i kommersialiseringen av Bolagets energilagringslösning. Bolagets styrelse föreslår en företrädesemission om cirka 80,6 mkr, som är fullt garanterad genom teckningsförbindelse från huvudägaren Industrifonden och genom emissionsgarantier från ett garantikonsortium. Befintliga aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie på avstämningsdagen och fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie i företrädesemissionen till en teckningskurs om 5,55 kr per aktie. Teckning i företrädesemissionen kan ske under perioden från och med den 14 november 2019 till och med den 28 november 2019. Förslaget kommer tillställas en extra bolagsstämma den 5 november 2019 för beslut. Syftet med företrädesemissionen är att tillföra Bolaget finansiella resurser för att möjliggöra fortsatt utveckling och kommersialisering av Bolagets lösning för energilagring.

”Energibranschen ställer om och SaltX utvecklar en lösning som är starkt efterfrågad – energilagring i stor skala. Vi ser att behovet växer fram inom flera olika områden och applikationer. Med vår anläggning i Berlin som viktig referens har vi nu kunnat inleda viktiga strategiska samarbeten för att ta nästa steg med vår lösning. Vi kommer fortsätta bygga värde tillsammans med nyckelpartners och medverka i konceptualisering och kundkontakt. Den här nyemissionen ger oss de finansiella resurser som krävs för att ta tillvara denna betydelsefulla period av omställning till förnyelsebar energi”, säger Carl-Johan Linér, VD för SaltX Technology. 

SaltX energilagringsanläggning vid Vattenfalls värmeverk i Berlin har visat på värdefulla resultat. Anläggningen har visat hur överskottsel från vindkraft kan lagras i salt för att sedan användas som fjärrvärme. På så sätt kan topparna i nätet, då uttaget är som störst, till exempel under morgon och kväll, klaras av (så kallad peak-shifting). Genom att använda den lagrade energin i saltet istället kan man slippa att som i dag elda kol för att klara av peak-shifting.

Med partners jobbar nu SaltX för att vidareutveckla konceptet för att kunna erbjuda lösningar som genererar både ånga, elektricitet, värme och kyla till kunderna.

Marknadsstrategin för vår energilagringslösning är tydlig; SaltX fokuserar på energibolag, branscher och företag som behöver lagra förnybar energi i stor skala till peak-shifting. Stora företag gör långsiktiga åtaganden för att gå över till helt koldioxidneutrala verksamheter i sina lokala elnätverk. För att lagra energimängder i stor skala kommer SaltX att vara ett mycket konkurrenskraftigt alternativ”, säger Carl-Johan Linér.

Företrädesemissionen
Totalt uppgår företrädesemissionen till cirka 80,6 mkr före emissionskostnader genom emission av högst 14 519 094 aktier av serie B. Företrädesemissionen är fullt garanterad och ökar Bolagets aktiekapital med 1 161 527,52 SEK från 5 807 637,76 SEK till 6 969 165,28 SEK och antalet aktier med 14 519 094 aktier från 72 595 472 till 87 114 566. Detta motsvarar en utspädning om cirka 16,7 procent av både kapitalandel och röstandel i Bolaget för nuvarande aktieägare.

Aktieägare som på avstämningsdagen den 12 november 2019 är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen. Befintliga aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie på avstämningsdagen. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie i företrädesemissionen. Teckning i företrädesemissionen kan ske under perioden från och med den 14 november 2019 till och med den 28 november 2019. Teckningskursen i företrädesemission är 5,55 kronor per aktie. 

De fullständiga villkoren för företrädesemissionen samt information om Bolaget kommer att redovisas i ett prospekt som beräknas publiceras på Bolagets hemsida omkring den 13 november 2019.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent genom teckningsförbindelse från Industrifonden (18 mkr) samt genom emissionsgarantier från ett garantikonsortium. Varken teckningsförbindelsen eller emissionsgarantierna är säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller något liknande arrangemang. Ingen ersättning utgår för lämnad teckningsförbindelse. Garantiarvodet är 9 procent av garanterat belopp i form av kontant betalning eller 10 procent av garanterat belopp i form av betalning med aktier vilket bedömts marknadsmässigt.

Bemyndigande av styrelsen att fatta beslut om emission av aktier till emissionsgaranter 
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier av serie B. Det totala antalet aktier som kan tillkomma med stöd av bemyndigandet får motsvara totalt högst 1 128 725 aktier. Skälet till avvikelse från aktieägares företrädesrätt är för att kunna emittera aktier till garanter i företrädesemissionen. Betalning ska kontant eller genom kvittning.

Extra bolagsstämma
Extra bolagsstämma kommer att hållas den 5 november 2019 kl. 15:00 i Stockholm. Kallelse offentliggörs i särskilt pressmeddelande.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

  • 5 november 2019 – Extra bolagsstämma för beslut om företrädesemissionen.
  • 8 november 2019 – Sista dag för handel inklusive teckningsrätt.
  • 11 november 2019 – Första dag för handel exklusive teckningsrätt.
  • 12 november 2019 – Avstämningsdag i företrädesemissionen.
  • 13 november 2019 – Beräknad dag för offentliggörande av prospekt. Snarast efter godkännande av Finansinspektionen. 
  • 14 – 28 november 2019 – Teckningsperiod.
  • 14 – 26 november 2019 – Handel i teckningsrätter.
  • 14 november 2019 – Handel i BTA tills företrädesemissionen är registrerad vid Bolagsverket.
  • 2 december 2019 – Offentliggörande av slutligt utfall i företrädesemissionen

Rådgivare
Advokatfirman Törngren Magnell KB är juridisk rådgivare och Eminova Fondkommission AB emissionsinstitut i samband med företrädesemissionen.

Rapport för det tredje kvartalet 2019
Med anledning av ovanstående företrädesemission så kommer delårsrapport för det tredje kvartalet offentliggöras den 31 oktober istället för 8 november. Detta för att rapporten kommer att ingå i prospektet som offentliggörs i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Carl-Johan Linér (VD) 070-532 08 08 
Harald Bauer (CFO) 0708-10 80 34

Om SaltX energilagringskoncept
Tillväxttakten för förnyelsebar energi har ökat markant världen över. För att kunna bygga ut energisystemet med mer sol- och vindkraft behövs energilagring. SaltX har utvecklat termokemiskt energilagringskoncept baserat på ett nanocoatat saltmaterial. Energilagret kan laddas både med el och med hög värme och sedan ladda ur denna energi i form av ånga på höga temperaturer. Urladdningstemperaturen kan variera för att möta olika kunders behov.

EnerStore är en storskalig energilagringslösning som lagrar elektrisk energi och laddar ut värme eller ånga till uppvärmning av städer och/eller industrier, vilket gör det möjligt att flytta energi till när det behövs som mest. Lösningen är baserad på SaltX patenterade nanocoated salt-teknologi. 

Om SaltX Technology
SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi baserad på nanocoatat salt. Bolaget samarbetar med partners som spanska INERCO ITC och tyska Steinmüller. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB, 08-528 00 399, info@fnca.se, är SaltX Technologys certified adviser. För mer information, besök: www.saltxtechnology.com   

Viktig information 
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Bolaget. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget avser att offentliggöra på Bolagets webbplats, efter godkännande och registrering av Finansinspektionen. Prospektet kommer bland annat att innehålla riskfaktorer, finansiell information samt information om Bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande, förutom på grundval av den information som kommer att finnas i det prospekt som kommer att offentliggöras.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Japan, Kanada, Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller annat land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten, helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. 

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende företrädesemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

*****************************************************************************
Denna information är sådan information som 
SaltX Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 oktober, 2019 kl. 08.00 CET. 

Download PDF

Release