Skip to content

Information från årsstämma i WYA Holding AB

Årsstämma i WYA Holding AB hölls i Stockholm den 22 maj 2015.

Årsredovisning och ansvarsfrihet

Bolagets resultaträkning och balansräkning fastställdes och styrelsens förslag till resultatdisposition godkändes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Val av styrelse, styrelseordförande och beslut om arvoden

Jonas Åkerlund, Margareta van den Bosch och Erik Nerpin omvaldes till styrelseledamöter. Erik Nerpin omvaldes till styrelseordförande. Till ny styrelseledamot valdes Sabina von Arx.
Styrelsearvodet fastställdes till totalt 450 000 SEK.

Val av revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Claes Sjödin som huvudansvarig revisor, valdes till revisor i bolaget. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande att besluta om nyemission

Årsstämman bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion, företagsförvärv och för bolagets rörelse.

Download PDF

Release