Skip to content

Kallelse till årsstämma i SaltX Technology Holding AB (publ)

Aktieägarna i SaltX Technology Holding AB (publ), org.nr. 556917-6596 (”SaltX” eller “bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2020 klockan 15:00 i Blasieholmen Investment Groups lokaler, Birger Jarlsgatan 2, Stockholm.

Anmälan och registrering

För att få delta på årsstämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 april 2020. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 17 april 2020. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Vidare ska aktieägare som önskar delta på årsstämman anmäla detta till bolaget senast den 17 april 2020. Anmälan om deltagande sker:

 • per post: SaltX Technology Holding AB (publ), Västertorpsvägen 135, 129 44 Hägersten;
 • per anmälningsformulär: https://forms.gle/Kmf7xVuormzZRQzh7; eller
 • per telefon: 08-794 03 70.

Vid frågor, maila till investors@saltxtechnology.com

I anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, postadress, telefon dagtid och aktieinnehav samt uppgift om eventuella ombud eller biträden. Aktieägare får medföra högst två biträden under förutsättning att de anmäls enligt ovan. 

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för årsstämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 17 april 2020. 

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats, www.saltxtechnology.com

Förslag till dagordning

 1. Årsstämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid årsstämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Godkännande av dagordning.
 7. Framförande av verkställande direktören.
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 9. Beslut om: 
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
 11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
 12. Val av styrelseledamöter samt av revisor.
 13. Beslut om ändring av bolagsordning.
 14. Beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 15. Årsstämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid årsstämman 

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Åke Sund väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9 b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Punkt 10 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sex. Det föreslås att till revisor utses ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 11 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn 

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 375 000 kronor (oförändrat) och att arvode till övriga av årsstämman valda ledamöter ska utgå med 125 000 kronor vardera (oförändrat).

Valberedningen föreslår att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 – Val av styrelseledamöter samt av revisor

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Åke Sund, Staffan Andersson, Tony Grimaldi och Elin Lydahl samt nyval av Hans Holmström och Erica Larson. Tommy Nilsson och Indra Åsander har avböjt omval. Samtliga ledamöter väljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår att Åke Sund omväljs till styrelsens ordförande. 

Hans Holmström är född 1957. Han är civilingenjör med examen från Luleå universitet och har en ekonomimaster från Uppsala universitet. Han är sedan 2012 VD för Siemens industriturbinverksamhet lokalt och globalt. Hans Holmström har före Siemens under en stor del av sin karriär varit anställd i ABB och innehaft flera ledande positioner för bland annat koncernens globala verksamhet inom kraftsystem och automation. 

Erica Larson är född 1980. Hon har en M.Sc. i ekonomi från Uppsala universitet och National University of Singapore. Hon är idag VD och styrelseledamot för Starcounter AB, vilket är ett svenskt mjukvaruföretag. Erica har tidigare arbetat som lednings- och rådgivningskonsult för PwC, KPMG och andra företag där hon varit baserad både i USA och i Sverige.

Vidare föreslår valberedningen, i enlighet med styrelsens rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Claes Sjödin kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 13 – Beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att ändra bolagsordningens bestämmelser om gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier samt beslutar om vissa bolagsordningsändringar av redaktionell och teknisk karaktär. De föreslagna ändringarna framgår nedan.

Nurvarande lydelser

§ 1 Firma

Bolagets firma är SaltX Technology Holding AB (publ).

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 400 000 kronor och högst 9 600 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier och aktieslag (första stycket)

Aktier kan utges i två serier, serie A och serie B. Sammanlagt lägsta antal aktier skall vara 30 000 000 och sammanlagt högsta antal aktier skall vara 120 000 000. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 10 000 och aktier av serie B till ett antal av högst 120 000 000.

§ 9 Kallelse (tredje stycket)

För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig samt antalet biträden till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

 

Föreslagna lydelser

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är SaltX Technology Holding AB (publ).

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 7 000 000 kronor och högst 28 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier och aktieslag (första stycket)

Aktier kan utges i två serier, serie A och serie B. Sammanlagt lägsta antal aktier skall vara 87 500 000 och sammanlagt högsta antal aktier skall vara 350 000 000. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 10 000 och aktier av serie B till ett antal av högst 350 000 000.

§ 9 Kallelse (tredje stycket)

För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig samt antalet biträden till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Utöver ovannämnda ändringar föreslår styrelsen att stämman beslutar om en redaktionell ändring avseende numreringen av de ärenden som ska förekomma till behandling på årsstämma enligt § 10 i bolagsordningen.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket. 

Punkt 14 – Beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande riktlinjer för bestämmande av ersättning till ledande befattningshavare. 

Dessa riktlinjer ska tillämpas på ersättningar till verkställande direktör, övriga medlemmar av SaltX bolagsledning samt, i förekommande fall, ersättning till styrelseledamöter för arbete utöver styrelseuppdraget. 

Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman såsom styrelsearvode och eventuella optionsprogram. Riktlinjerna gäller från årsstämman 2020 och ska tillämpas på ersättningar som avtalas efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

SaltX är ett teknikföretag med inriktning mot energilagring. SaltX utvecklar termokemiska energilager baserat på nanocoatat salt.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning, vilket dessa riktlinjer möjliggör. 

Formerna för ersättning

Ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt får utgöras av en fast lön, rörlig ersättning, övriga förmåner och pension. Ersättningens nivå ska vara baserad på faktorer som befattningshavarens ansvar, kompetens och prestation.

Rörlig ersättning ska utgöra maximalt 35 procent av den fasta lönen. Grund för rörlig ersättning ska baseras på årsvisa mål fastställda i början av verksamhetsåret. Målen ska företrädesvis kopplas till målen för SaltX, enheten och individens mål. Därmed befräjmar måluppfyllelsen bolagets affärstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Övriga förmåner kan innefatta bland annat sjukvårdsförsäkring, bilförmån och motionsbidrag. Sådana förmåner ska där de förekommer utgöra sammanlagt maximalt 10 procent av den fasta lönen.

Pensionsförsäkring får utgöra maximalt 35 procent av fast lön. Bolaget har en pensions- och försäkringspolicy där planen är ITP 1-liknande avseende sparande och riskförsäkringsmoment.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

Uppsägningstiden ska vara maximalt sex månader oavsett om uppsägningen sker på initiativ av bolaget eller befattningshavaren. Vid uppsägning från bolagets sida ska ett avgångsvederlag kunna utgå med belopp motsvarande högst sex månadslöner.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats. Detta har skett genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens utveckling över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även bereda styrelsens beslut i fråga om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Vid styrelsens respektive ersättningsutskottets behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte den verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med förslaget i punkt 13 på den föreslagna dagordningen krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman. 

Antalet aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget, liksom det totala antalet röster, till 87 936 984. Samtliga utgivna aktier är av serie B. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på årsstämman

I enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Tillgängliga handlingar

Valberedningens och styrelsens fullständiga förslag framgår av denna kallelse som finns tillgänglig hos Bolaget och på dess webbplats enligt nedan.

Redovisningshandlingar med tillhörande revisionsberättelse kommer under minst tre veckor före årsstämman hållas tillgängliga hos bolaget. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.saltxtechnology.com.

Kopior av ovannämnda handlingar sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter och valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.saltxtechnology.com.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

 

SaltX Technology Holding AB (publ)

Stockholm i mars 2020
Styrelsen

 

 

Om SaltX Technology
SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi baserad på nanocoatat salt. Bolaget samarbetar med partners som spanska INERCO ITC, tyska Steinmüller och kinesiska Shuangliang. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB, 08-528 00 399, info@fnca.se, är SaltX Technologys certified adviser. För mer information, besök: www.saltxtechnology.com  

23 mars 2020, Stockholm

Download PDF

Kallelse till Årsstämma 2020