Skip to content

Kallelse till årsstämma i SaltX Technology Holding AB (publ)

SaltX Technology Holding AB (publ), org.nr. 556917-6596 (“Bolaget”) håller årsstämma torsdagen den 25 april 2019 klockan 15:00 i Blasieholmen Investment Groups lokaler, Birger Jarlsgatan 2, Stockholm.

Anmälan och registrering

För att få delta på årsstämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 april 2019. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 17 april 2019. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Vidare ska aktieägare som önskar delta på årsstämman anmäla detta till Bolaget senast den 17 april 2019. Anmälan om deltagande sker:

  • per post: SaltX Technology Holding AB (publ), Västertorpsvägen 135, 129 44 Hägersten,
  • per telefon: 08-794 03 70, eller
  • per e-post: event@saltxtechnology.com

I anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, postadress, telefon dagtid och aktieinnehav samt uppgift om eventuella ombud eller biträden. Aktieägare får medföra högst två biträden under förutsättning att de anmäls enligt ovan.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för årsstämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara Bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 17 april 2019.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets webbplats, www.saltxtechnology.com.

Förslag till dagordning

1         Årsstämmans öppnande.
2         Val av ordförande vid årsstämman.
3         Upprättande och godkännande av röstlängd.
4         Val av en eller två justeringsmän.
5         Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
6         Godkännande av dagordning.
7         Framförande av verkställande direktören.
8         Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9         Beslut om:

  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  2. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

10     Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
11     Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
12     Val av styrelseledamöter samt av revisor.
13     Årsstämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Åke Sund väljs som ordförande vid årsstämman.

Punkt 9 b – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Punkt 10 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sex. Det föreslås att till revisor utses ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 11 – Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorn

Valberedningen föreslår oförändrade arvoden, innebärande att styrelsens ordförande tillerkänns 375 000 kronor och övriga av årsstämman valda ledamöter 125 000 kronor vardera. Revisorsarvode föreslås utgå enligt löpande räkning.

Punkt 12 – Val av styrelseledamöter och revisor

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Åke Sund, Tony Grimaldi, Elin Lydahl, Tommy Nilsson och Indra Åsander samt nyval av Staffan Andersson. Johan Nordström har avböjt omval. Samtliga ledamöter väljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Åke Sund föreslås väljas om till styrelsens ordförande.

Staffan Andersson, född 1967, är utbildad ekonom från Uppsala universitet och är idag ägare och VD i Power Transmission Consulting, PTC AB som är medlem i T&D Consulting Group. Staffan Andersson har under större delen av sin karriär varit anställd i ABB med bland annat flera ledande positioner för koncernens globala verksamhet inom högspänd likström (HVDC).

Rekrytering av Staffan Andersson till styrelsen motiveras av att tillföra kompetens för SaltX fokusering på storskalig lagring av förnybar energi. Förslaget till styrelse innebär en oförändrad könsfördelning bland ledamöterna med två kvinnor och fyra män.

Vidare föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med Claes Sjödin som huvudansvarig revisor.

Antalet aktier och röster i Bolaget

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget, liksom det totala antalet röster, till 72 486 352. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares frågerätt

I enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 § ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Tillgängliga handlingar

Redovisningshandlingar med tillhörande revisionsberättelser samt fullständiga förslag kommer under minst tre veckor före årsstämman hållas tillgängliga hos Bolaget. Kopior av nämnda handlingar sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.saltxtechnology.com.

SaltX Technology Holding AB (publ)
Stockholm i mars 2019
Styrelsen

********************************************  

Om SaltX Technology
SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi. Kunderna utgörs huvudsakligen av globala företag såsom Alfa Laval, Vattenfall, Mobile Climate Control och Rheem. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North Premier. FNCA Sweden AB, +46-8-528 00 399, info@fnca.se, är SaltX Technologys certified adviser. För mer information, besök: www.saltxtechnology.com 

Download PDF

Release