Skip to content

Kallelse till årsstämma i SaltX Technology Holding AB (publ)

SaltX Technology Holding AB (publ), org.nr. 556917-6596 (“Bolaget”) håller årsstämma onsdagen den 25 april 2018 klockan 15:00 i Blasieholmen Investment Groups lokaler, Birger Jarlsgatan 2, Stockholm.

Anmälan och registrering

För att få delta på årsstämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 19 april 2018. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 19 april 2018. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Vidare ska aktieägare som önskar delta på årsstämman anmäla detta till Bolaget senast den 19 april 2018. Anmälan om deltagande sker:

  • per post: SaltX Technology Holding AB (publ), Västertorpsvägen 135, 129 44 Hägersten,
  • per telefon: 08-794 03 70, eller
  • per e-post: info@saltxtechnology.com

I anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, postadress, telefon dagtid och aktieinnehav samt uppgift om eventuella ombud eller biträden. Aktieägare får medföra högst två biträden under förutsättning att de anmäls enligt ovan.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för årsstämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara Bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 19 april 2018.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets webbplats, www.saltxtechnology.com.

Förslag till dagordning

1      Årsstämmans öppnande.

2      Val av ordförande vid årsstämman.

3      Upprättande och godkännande av röstlängd.

4      Val av en eller två justeringsmän.

5      Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.

6      Godkännande av dagordning.

7      Framförande av verkställande direktören.

8      Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

9      Beslut om:

a.     fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b.     dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
c.      ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

10    Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer.

11    Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.

12    Val av styrelseledamöter samt av revisor.

13    Beslut om emission av teckningsoptioner för ett incitamentsprogram samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till anställda.

14    Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner.

15    Årsstämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Åke Sund väljs som ordförande vid årsstämman.

Punkt 9 b – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Punkt 10 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sex. Det föreslås att till revisor utses ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 11 – Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorn

Valberedningen föreslår oförändrade arvoden, att styrelsens ordförande tillerkänns 375 000 kronor och övriga av årsstämman valda ledamöter 125 000 kronor vardera. Revisorsarvode föreslås utgå enligt löpande räkning.

Punkt 12 – Val av styrelseledamöter och revisor

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Åke Sund, Elin Lydahl, Tommy Nilsson och Indra Åsander samt nyval av Johan Nordström och Tony Grimaldi. Olle Nordström och Juan Hernandez Zayas har avböjt omval. Samtliga ledamöter väljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Åke Sund föreslås väljas om till styrelsens ordförande.

Johan Nordström, född 1966, är utbildad arkitekt från KTH Stockholm och är idag VD i Skirner AB. Andra uppdrag är som ordförande i Sweco AB samt ledamot i styrelsen i Skirner AB och Hemfrid i Sverige AB.

Tony Grimaldi, född 1966, är civilingenjör från KTH Stockholm med en MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Idag är Tony Grimaldi VD och koncernchef i Cycleurope AB och styrelseledamot i Grimaldi Industri AB, moderbolag i familjekoncernen. Tony Grimaldi är också styrelseordförande i CIC (Advisory board of ECF-European Cycling Federation) och styrelseledamot i Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH).

Vidare föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med Claes Sjödin som huvudansvarig revisor.

Punkt 13 – Beslut om emission av teckningsoptioner för ett incitamentsprogram samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till anställda

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner inom ramen för ett nytt incitamentsprogram enligt följande.

Bakgrund och motiv

Vid tidigare årsstämmor har beslutats om incitamentsprogram till anställda och andra nyckelpersoner som införts under åren. Styrelsen anser att det är betydelsefullt att både nytillkommande och nuvarande ledande befattningshavare, övriga medarbetare och andra nyckelpersoner får del av liknande program och därmed görs fortsatt delaktiga i Bolagets utveckling genom att de erbjuds teckningsoptioner i ett nytt optionsprogram. Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till Bolaget eller annat bolag i koncernen samt att öka motivationen hos ledande befattningshavare, övriga anställda och anlitade nyckelpersoner genom att ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av Bolagets aktie under den period som det föreslagna optionsprogrammet omfattar.

Mot bakgrund av villkor, tilldelningens storlek och övriga omständigheter bedömer styrelsen att det föreslagna teckningsoptionsprogrammet enligt vad som följer nedan är rimligt och fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

Befintliga incitamentsprogram

Vid tidpunkten för detta förslag finns två incitamentsprogram i Bolaget:

        Bolaget emitterade 2016 1 500 000 teckningsoptioner (TO3), varav 483 000 optioner förvärvats av anställda och andra nyckelpersoner i Bolaget. Varje teckningsoption ger rätt till tecknande av en aktie av serie B.

        Bolaget emitterade 2017 750 000 teckningsoptioner (TO4), varav 625 000 optioner förvärvats av anställda och andra nyckelpersoner i Bolaget. Varje teckningsoption ger rätt till tecknande av en aktie av serie B.

Tilldelning och villkor för teckningsoptionerna

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av 1 500 000 teckningsoptioner till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 120 000 kronor, med förbehåll för den ökning som kan föranledas av att omräkning kan komma att ske enligt villkoren för teckningsoptionerna till följd av emissioner m.m. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av aktier i Bolaget. Följande villkor ska gälla.

1.       Rätt att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse för aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma dotterbolaget SaltX Technology AB. Överteckning kan inte ske. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till SaltX Technology. Teckning ska ske på teckningslista senast den 20 juni 2018. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga teckningstiden. SaltX Technology ska överlåta teckningsoptionerna till de personer som framgår av punkt 2 nedan.

2.
       Rätt att förvärva teckningsoptioner av SaltX Technology ska tillkomma följande kategorier av personer: ledande befattningshavare, övriga anställda samt andra nyckelpersoner i Bolaget eller annat koncernbolag förutsatt att sådan person ingår avtal om återköpsrätt med Bolaget eller SaltX Technology. Andra nyckelpersoner avser personer med anställningsliknande uppdragsavtal. Slutligt beslut om vem som får förvärva teckningsoptioner av SaltX Technology ska beslutas av styrelsen i SaltX Technology.
 

Kategori  Totalt max antal optioner  Antal personer i kategorin 
1 – Ledande befattnings-havare 900 000 (totalt för samtliga deltagare inom denna kategori)  Cirka 7
2 – Övriga anställda  350 000 Cirka 25
3 – Andra nyckelpersoner 250 000 Cirka 5

3.       Priset per teckningsoption vid överlåtelsen från SaltX Technology ska fastställas av ett av Bolaget anlitat värderingsinstitut i anslutning till att erbjudande om optioner utfärdas till anställda m fl och motsvara teckningsoptionens marknadsvärde beräknat enligt den s.k. Black & Scholes-formeln baserad på vägd genomsnittlig aktiekurs under fem handelsdagar direkt före dagen för värderingen. Betalning ska erläggas kontant till SaltX Technology. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga tiden för betalning. För förvärv som görs av nya medarbetare ska styrelsen fastställa motsvarande betalningsdag.

4.
       Varje teckningsoption berättigar under perioden från och med 1 juni 2021 till och med 30 juni 2021 till teckning av en B-aktie i Bolaget till en kurs som motsvarar 150 procent av kursen baserad på vägd genomsnittlig aktiekurs under fem handelsdagar direkt före dagen för värderingen och i anslutning till att erbjudandet om optioner till anställda m fl utfärdas. Teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, emissioner m.m. i enlighet med sedvanliga omräkningsvillkor. Teckningsoptionerna ska i enlighet med sedvanliga villkor kunna utövas tidigare i händelse av bland annat tvångsinlösen av aktier, likvidation eller fusion varigenom Bolaget går upp i annat bolag.

5.
       Rätt att inneha och utnyttja teckningsoptionerna förutsätter att innehavaren är anställd i, eller anlitad av, Bolaget eller annat bolag i koncernen fram till dess att utnyttjande av optionerna kan ske samt att innehavaren ingår ett avtal om återköpsrätt med Bolaget eller SaltX Technology för det fall att anställningen eller uppdraget upphör eller optionsinnehavaren önskar överlåta teckningsoptionerna till tredje man före dess att utnyttjande av optionerna kan ske.

Utspädningseffekter och kostnader etc.

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner medför en högsta sammanlagd utspädning om cirka 2,7 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget räknat efter att styrelsens förslag till årsstämmans beslut om emission av aktier och teckningsoptioner fullbordats och utnyttjats fullt ut. Det föreslagna programmet förväntas ha en marginell inverkan på Bolagets nyckeltal.

Under antagande om emission och full tilldelning av de föreslagna teckningsoptionerna samt att marknadsvärdet per teckningsoption motsvarar cirka 2 kronor (vid antagande av en kurs på Bolagets aktie om 20 kronor per aktie, en lösenkurs om 30 kronor per aktie, en riskfri ränta om – 0,40 procent och en volatilitet som uppskattas till 30–35 procent och ingenförväntad utdelning), beräknas intäkterna från erhållen likvid vid överlåtelsen av optionerna väsentligt överstiga kostnaderna vid tillskapandet av programmet.

Styrelsens ordförande, eller den han sätter i sitt ställe, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

Punkt 14 – Beslut om bemyndigande för styrelse att öka aktiekapitalet genom nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, och med eller utan avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt fatta beslut om nyemission av aktier av serie B. Betalning ska kunna ske kontant, eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av högst 750 aktier av serie B.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emittera aktier som ska användas som vederlag vid förvärv av aktier i dotterbolaget SaltX Technology AB (tidigare ClimateWell AB).

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med förslaget i punkt 13 krävs biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på årsstämman.

För beslut i enlighet med förslaget i punkt 14 krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda på årsstämman.

Antalet aktier och röster i Bolaget

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget, liksom det totala antalet röster, till 55 722 528. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares frågerätt

I enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 § ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Tillgängliga handlingar

Redovisningshandlingar med tillhörande revisionsberättelser samt fullständiga förslag kommer under minst tre veckor före årsstämman hållas tillgängliga hos Bolaget. Kopior av nämnda handlingar sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.saltxtechnology.com.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

SaltX Technology Holding AB (publ)

Stockholm i mars 2018
Styrelsen