Skip to content

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i WYA Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 22 maj 2015, kl. 14.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2 i Stockholm. 

Anmälan m m

Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 15 maj 2015, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 15 maj 2015 per post på adress WYA Holding AB, Styckjunkargatan 1, 114 35 Stockholm, per telefon 08-555 408 00 eller per e-mail tori@whoyouare.com. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 15 maj 2015 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av minst en justeringsman.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträk­ningen och koncernbalansräkningen.
 9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 10. Beslut i fråga om an­svarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
 12. Val av revisor.
 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 14. Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier.
 15. Övriga frågor.
 16. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Disposition av bolagets resultat (punkt 9)

Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2014 inte lämnas.

Val av styrelse (punkt 11 och 13)

Bolagets huvudaktieägare BCompleted LLC avser att inkomma med förslag till val av styrelse och revisor samt arvoden omkring två veckor före stämman. Förslaget kommer att offentliggöras genom pressmeddelande.

Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier (punkt 14)

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion, företagsförvärv och för bolagets rörelse.

Handlingar till stämman

WYA Holding AB:s årsredovisning för 2014 finns tillgänglig på bolagets kontor (Styckjunkargatan 1 i Stockholm) och på bolagets webbplats wyaholding.com. Övriga handlingar inför bolagsstämman (inklusive fullmaktsformulär) kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor och webbplats från och med den 30 april 2015. Handlingarna sänds kostnadsfritt till aktieägare som så begär.

Stockholm i april 2015

WYA HOLDING AB (publ)

Styrelsen

Download PDF

Kallelse till årsstämma WYA Holding 2015