Skip to content

Kallelse till extra bolagsstämma i SaltX Technology Holding AB (publ)

Aktie&auml;garna i SaltX Technology Holding AB (publ), org.nr 556917-6596 (&rdquo;SaltX&rdquo; eller &ldquo;bolaget&rdquo;) kallas h&auml;rmed till extra bolagsst&auml;mma att h&aring;llas tisdagen den 23 augusti 2022 kl. 14:00 i bolagets lokaler, V&auml;stertorpsv&auml;gen 135, 129 44 H&auml;gersten.&nbsp; Styrelsen f&ouml;r bolaget har, i enlighet med lagen (2022:121) om tillf&auml;lliga undantag f&ouml;r att underl&auml;tta genomf&ouml;randet av bolags- och f&ouml;reningsst&auml;mmor, beslutat &hellip; <a href="https://www.saltxtechnology.com/cision/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-saltx-technology-holding-ab-publ/">Continued</a>

Aktieägarna i SaltX Technology Holding AB (publ), org.nr 556917-6596 (”SaltX” eller “bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas tisdagen den 23 augusti 2022 kl. 14:00 i bolagets lokaler, Västertorpsvägen 135, 129 44 Hägersten. 

Styrelsen för bolaget har, i enlighet med lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägare kan därmed välja att delta vid stämman fysiskt, genom ombud eller genom poströstning. 

I syfte att motverka smittspridning av covid-19 vill styrelsen uppmana samtliga aktieägare att överväga möjligheten att i stället för att närvara fysiskt vid stämman använda sig av möjligheten till poströstning. Aktieägare som själva uppvisar symtom (eller som har varit i kontakt med någon som uppvisar symtom), uppmanas att inte närvara vid stämman utan att i stället delta genom ombud eller utöva sin rösträtt per post före stämman. 

SaltX följer utvecklingen noggrant, och vid behov kommer information om eventuella ytterligare åtgärder inför stämman att publiceras på bolagets webbplats, www.saltxtechnology.com.  

Rätt att delta 

För att få delta på stämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 15 augusti 2022. Vidare ska aktieägare som önskar delta på stämman anmäla detta till bolaget senast den 17 augusti 2022 alternativt avge en poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Anvisningar för poströstning” senast den 17 augusti 2022. Anmälan om deltagande sker: 

 1. per post till SaltX Technology Holding AB (publ), Västertorpsvägen 135, 129 44 Hägersten, eller 

 1. per e-post till investors@saltxtechnology.com

Förvaltarregistrerade aktier 

För att ha rätt att delta på stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 15 augusti 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 15 augusti 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken. 

Ombud och fullmaktsformulär 

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte det i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 17 augusti 2022.  

Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets webbplats, www.saltxtechnology.com.  

Anvisningar för poströstning 

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom poströstning ska använda det poströstningsformulär och följa de anvisningar som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.saltxtechnology.com. Poströsten måste vara bolaget tillhanda senast den 17 augusti 2022. Poströstningsformuläret ska skickas: 

 1. per post till SaltX Technology Holding AB (publ), Västertorpsvägen 135, 129 44 Hägersten, eller 

 1. per e-post till investors@saltxtechnology.com. 

Om aktieägare som poströstat närvarar vid stämman, personligen eller genom ombud, förfaller poströsten. 

Förslag till dagordning 

 1. Stämmans öppnande. 

 1. Val av ordförande vid stämman. 

 1. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

 1. Val av en eller två justeringsmän. 

 1. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 

 1. Godkännande av dagordning. 

 1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter. 

 1. Val av styrelseledamot. 

 1. Fastställande av arvoden till styrelsen. 

 1. Stämmans avslutande. 
   

Förslag till beslut 

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman  

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Åke Sund, eller den som styrelsen istället utser vid hans förhinder, väljs till ordförande vid stämman. 

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd  

Den röstlängd som föreslås att godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av ordföranden, baserat på bolagsstämmoaktieboken, anmälda och närvarande aktieägare vid stämman och inkomna poströster. 

Punkt 4 – Val av en eller två justeringsmän 

Styrelsen föreslår att Thomas Görling, eller den som styrelsen istället utser vid hans förhinder, väljs som justeringsman. 

Punkt 7 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter 

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sju. 

Punkt 8 – Val av styrelseledamot 

Valberedningen föreslår nyval av Per Bodén till styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 

Om stämman beslutar i enlighet med förslaget kommer styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma bestå av de bolagsstämmovalda ledamöterna Åke Sund (ordförande), Staffan Andersson, Tony Grimaldi, Hans Holmström, Erica Larson, Elin Lydahl och Per Bodén. 

Per Bodén är född 1967. Per har en examen från tekniskt gymnasium från 1987 och är sedan 1997 diplomerad marknadsekonom. Därtill har Per deltagit i diverse företagsinterna utbildningar inom främst ledarskap och strategi.  

Per är sedan 2015 anställd som marknads- och affärsutvecklingsdirektör vid SMA Mineral AB, vilket är en av Sveriges största kalkproducenter. Per är styrelseledamot i Svenska kalkföreningen. Han har tidigare erfarenhet inom marknad och försäljning från bland annat Ruukki och Fagersta Stainless samt från diverse styrelseuppdrag i ideella och ekonomiska föreningar. Genom sin anställning vid SMA Mineral AB, som är en av bolagets större aktieägare, är Per beroende i förhållande till SMA Mineral AB. Per är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Per och närstående äger tillsammans 6 000 aktier i SaltX Technology Holding AB. 

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelsen  

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå med följande belopp, i enlighet med beslut på bolagets årsstämma 2022: 

 • 405 000 kronor till styrelsens ordförande, och 

 • 135 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter.  

Valberedningen föreslår att inget särskilt arvode ska utgå för utskottsarbete. 

Styrelsearvodet är oförändrat i förhållande till det beslut om styrelsearvode som fattades på bolagets årsstämma 2022, med justeringen att ytterligare ett årligt styrelsearvode kommer att utgå till den nyvalda styrelseledamoten för det fall stämman beslutar i enlighet med förslaget i punkt 8 ovan, dock att sådant årligt arvode kommer att utbetalas pro rata i förhållande till uppdragsperiodens längd. 

Övrig information 

Antalet aktier och röster i bolaget 

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget, liksom det totala antalet röster, till 121 102 334. Samtliga utgivna aktier är av serie B. Bolaget innehar inga egna aktier. 

Upplysningar på stämman 

I enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. 

Tillgängliga handlingar 

Valberedningens och styrelsens fullständiga förslag framgår av denna kallelse som finns tillgänglig hos bolaget och på dess webbplats enligt nedan. 

Information om föreslagen styrelseledamot och valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelseledamot finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.saltxtechnology.com

Kopior av ovannämnda handlingar sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. 

Behandling av personuppgifter 

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

SaltX Technology Holding AB (publ) 

Stockholm i augusti 2022 
Styrelsen