Skip to content

Kommuniké från årsstämma i SaltX Technology Holding AB (publ)

Vid &aring;rsst&auml;mman i SaltX Technology Holding AB (publ) (&rdquo;SaltX&rdquo; eller &rdquo;bolaget&rdquo;) den 25 april 2024 fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda f&ouml;rslag, vilka beskrivs i detalj i st&auml;mmohandlingarna som finns tillg&auml;ngliga p&aring; bolagets webbplats, www.saltxtechnology.com. Fastst&auml;llande av resultat- och balansr&auml;kningen Det beslutades att fastst&auml;lla resultat- och balansr&auml;kningen samt koncernresultatr&auml;kningen och &hellip; <a href="https://www.saltxtechnology.com/cision/kommunike-fran-arsstamma-i-saltx-technology-holding-ab-publ-2/">Continued</a>

Vid årsstämman i SaltX Technology Holding AB (publ) (”SaltX” eller ”bolaget”) den 25 april 2024 fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.saltxtechnology.com.

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat
Resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Beslut om ansvarsfrihet
Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Arvode till styrelse och revisor
Det beslutades att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 405 000 kronor (405 000 kronor) och att arvode till övriga av årsstämman valda styrelseledamöter ska utgå med 135 000 kronor (135 000 kronor) vardera. Det beslutades att inget särskilt arvode ska utgå för utskottsarbete.

Det beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor
Det beslutades att styrelsen ska bestå av sex ledamöter. Det beslutades om omval av Staffan Andersson och Per Bodén samt nyval av Tobias Elmquist, Björn Jonsson, Andreas Nordbrandt och Karin van der Salm som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Åke Sund, Tony Grimaldi, Hans Holmström och Elin Lydahl hade avböjt omval.

Det beslutades om nyval av Andreas Nordbrandt till styrelseordförande.

Det beslutades om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma; auktoriserade revisorn Claes Sjödin fortsätter som huvudansvarig revisor.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Det beslutades om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. Riktlinjerna ersätter de riktlinjer som beslutades av årsstämman 2020 och ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2024.

Beslut om emissionsbemyndigande
Det beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier av serie B och/eller teckningsoptioner med rätt att teckna aktier av serie B. Det totala antalet aktier som kan tillkomma med stöd av bemyndigandet får motsvara totalt högst 40 000 000 aktier (innefattande aktier som kan tillkomma efter utnyttjande av teckningsoptioner utgivna med stöd av bemyndigandet).

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt kunna tillföra bolaget ytterligare kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske genom kvittning. Emission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde.

För mer information, vänligen kontakta:
Carl-Johan Linér, VD, +46 70 532 08 08, cj.liner@saltxtechnology.com
Harald Bauer, CFO, +46 70 810 80 34, harald.bauer@saltxtechnology.com

Om SaltX Technology 
SaltX är ett svenskt Greentech-bolag som utvecklar och marknadsför hållbar teknik som ska göra nytta för kunder, klimat och samhälle. Företaget bedriver verksamhet inom elektrifiering av utsläppsintensiva industrier såsom kalk- och cementindustrin. SaltX Technologys aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market. För mer information, besök: www.saltxtechnology.com.

FNCA Sweden AB, +46 8-528 00 399, info@fnca.se, är SaltX Technology's Certified Adviser.