Skip to content

Kommuniké från årsstämma i SaltX Technology Holding AB (publ)

Vid dagens &aring;rsst&auml;mma i SaltX Technology Holding AB (publ) beslutades i enlighet med valberedningens och styrelsens f&ouml;rslag. &nbsp;&nbsp; &nbsp; &Aring;rsst&auml;mman fattade nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda f&ouml;rslag, vilka beskrivs i detalj i st&auml;mmohandlingarna som finns tillg&auml;ngliga p&aring; bolagets webbplats, www.saltxtechnology.com. Fastst&auml;llelse av resultat- och balansr&auml;kning samt koncernresultatr&auml;kning och koncernbalansr&auml;kning f&ouml;r &hellip; <a href="https://www.saltxtechnology.com/cision/kommunike-fran-arsstamma-i-saltx-technology-holding-ab-publ/">Continued</a>

Vid dagens årsstämma i SaltX Technology Holding AB (publ) beslutades i enlighet med valberedningens och styrelsens förslag.
    
Årsstämman fattade nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.saltxtechnology.com.

 • Fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2022.
   
 • Resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.
   
 • Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.
   
 • Beslutades att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 405 000 kronor (405 000) och att arvode till övriga av årsstämman valda styrelseledamöter ska utgå med 135 000 kronor (135 000) vardera. Beslutades att inget särskilt arvode ska utgå för utskottsarbete.
   
 • Beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
   
 • Omval av Åke Sund, Staffan Andersson, Per Bodén, Tony Grimaldi, Hans Holmström och Elin Lydahl som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 
   
 • Omval av Åke Sund till styrelseordförande.
   
 • Omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma; auktoriserade revisorn Claes Sjödin fortsätter som huvudansvarig revisor.
   
 • Beslut om ändring av bolagsordningen, innefattande ändringar i bolagsordningens bestämmelse om bolagets verksamhetsföremål och en redaktionell ändring i bolagsordningens avstämningsförbehåll.
   
 • Beslut om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier av serie B och/eller teckningsoptioner med rätt att teckna aktier av serie B. Det totala antalet aktier som kan tillkomma med stöd av bemyndigandet får motsvara totalt högst 40 000 000 aktier (innefattande aktier som kan tillkomma efter utnyttjande av teckningsoptioner utgivna med stöd av bemyndigandet).

För vidare information, vänligen kontakta:
Carl-Johan Linér, VD, 070 532 08 08  
Harald Bauer, CFO, 070 810 80 34

********************************************  

Om SaltX Technology
SaltX Technology är ett svenskt Greentech-bolag som utvecklar och marknadsför hållbar teknik som gör nytta för kunder, klimat och samhälle. Företaget bedriver verksamhet inom storskaliga energilagringslösningar och elektrifieringsteknik för främst kalk- och cementindustrin. SaltX Technologys aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Mer information, besök: www.saltxtechnology.com. FNCA Sweden AB, + 46 8-528 00 399, info@fnca.se, är SaltX Technologys Certified Adviser.

Stockholm 2023-04-25