Skip to content

Kommuniké från extra bolagsstämma i SaltX Technology Holding AB (publ)

Extra bolagsstämma i SaltX Technology Holding AB (publ) (”Bolaget”) den 2 april 2024.

Extra bolagsstämma i SaltX Technology Holding AB (publ) (”Bolaget”) den 2 april 2024 beslutade att godkänna styrelsens beslut den 11 mars 2024 om nyemission av högst 18 319 276 aktier av serie B innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 465 542,08 kronor (den ”Riktade Nyemissionen”). Rätt att teckna aktierna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ABB Switzerland Ltd, SMA Mineral AB och Stiftelsen Industrifonden. Teckningskursen är 2,075 kronor per aktie.

Styrelsens förslag till beslut om godkännande av den Riktade Nyemissionen beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.saltxtechnology.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Carl-Johan Linér, VD, +46 70 532 08 08, cj.liner@saltxtechnology.com
Harald Bauer, CFO, +46 70 810 80 34, harald.bauer@saltxtechnology.com

Om SaltX Technology 
SaltX är ett svenskt Greentech-bolag som utvecklar och marknadsför hållbar teknik som ska göra nytta för kunder, klimat och samhälle. Företaget bedriver verksamhet inom elektrifiering av utsläppsintensiva industrier såsom kalk- och cementindustrin. SaltX Technologys aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market. För mer information, besök: www.saltxtechnology.com.

FNCA Sweden AB, +46 8-528 00 399, info@fnca.se, är SaltX Technology's Certified Adviser.