Skip to content

Kommuniké från extra bolagsstämma i SaltX Technology Holding AB (publ)

Vid dagens extra bolagsstämma i SaltX Technology Holding AB (publ) beslutades i enlighet med valberedningens förslag.

Extra bolagsstämman fattade nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.saltxtechnology.com.

  • Beslutades att antalet styrelseledamöter ska vara sju.
  • Beslutades om nyval av Per Bodén som styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
  • Beslutades att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 405 000 kronor och att arvode till övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska utgå med 135 000 kronor vardera. Beslutades att inget särskilt arvode ska utgå för utskottsarbete. Styrelsearvodet är oförändrat i förhållande till det beslut om styrelsearvode som fattades på bolagets årsstämma 2022, med justeringen att ytterligare ett årligt styrelsearvode kommer att utgå till den nyvalda ledamoten, dock att sådant årligt arvode kommer att utbetalas pro rata i förhållande till uppdragsperiodens längd.

För vidare information, vänligen kontakta:

Åke Sund, styrelseordförande, tel: 070-667 00 74

Carl-Johan Linér, VD, tel: 0705-32 08 08

********************************************  

Om SaltX Technology
SaltX Tecnology är ett svenskt greentech-bolag som utvecklar och marknadsför hållbar teknik som gör nytta för kunder, klimat och samhälle. Företaget bedriver verksamhet inom storskaliga energilagringslösningar och elektrifieringsteknik för främst kalk- och cementindustrin. SaltX Technologys aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB, + 468-528 00 399, info@fnca.se, är SaltX Technology's certifierade rådgivare. Mer information, besök: www.saltxtechnology.com

 

Download PDF

Release