Skip to content

Kommuniké från extra bolagsstämma i WYA Holding AB

Vid dagens extra bolagsstämma i WYA Holding AB beslutades i enlighet med förslaget att avveckla verksamheten genom att dotterbolaget WhoYouAre LLC överlåts till grundarna Bea Åkerlund och Jonas Åkerlund mot ersättning i form av inlösen av deras aktier i WYA Holding AB.

Som ett led i transaktionen beslutade bolagsstämman även om två fondemissioner och ändringar i bolagsordningen samt valde ny styrelse.

Sammanfattningsvis innebär transaktionerna:

  • Bolaget byter namn till Anodaram AB (publ).
  • Dotterbolaget med den gamla verksamheten inom fashion överlåts till Jonas Åkerlund och Bea Åkerlund (genom bolag). Dessa löser in samtliga sina 2 750 000 aktier i WYA Holding och dessa aktier makuleras.
  • Bolaget kommer efter genomförd inlösen ha 4 010 500 utestående aktier, samtliga av serie B med en röst per aktie.
  • Bolaget kommer efter genomförd avveckling och betalning av transaktionskostnaderna ha cirka 4 miljoner kronor i likvida medel och vara skuldfritt.
  • Till ny styrelse omvaldes Erik Nerpin till styrelseordförande samt valdes Thomas Olin och Johan Salén till nya styrelseledamöter. Thomas Olin är utsedd till ny verkställande direktör.

De närmare detaljerna framgår av stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets hemsida www.wyaholding.com.

Bolaget avser att lägga fram årsredovisningen på årsstämma under första kvartalet 2016 och räknar med att kunna lägga fram förslag till ny verksamhet och ansöka om åternotering på Nasdaq First North under andra kvartalet 2016.

Efter registrering av namnbytet hos Bolagsverket och i Euroclears system kommer bolagets hemsida ändras. Detsamma gäller aktiens kortnamn (ticker). Information om detta kommer att lämnas senare.

Download PDF

Release