Skip to content

Omräkning av teckningsoptioner (TO2) med anledning av företrädesemission i SaltX Technology

Med anledning av företrädesemissionen i SaltX Technology Holding AB (”Bolaget”) har omräkning gjorts i enlighet med villkoren för utestående teckningsoptioner 2016/2018 (TO2) avseende teckningskurs och antal aktier. Mot bakgrund härav är den nya teckningskursen SEK 4,72 per aktie och det nya antalet aktier är 0,265 st per teckningsoption. I praktiken innebär detta att ungefär var 68:e teckningsoption berättigar till teckning av en mer aktie än enligt de ursprungliga villkoren. Övriga teckningsvillkor kvarstår oförändrade.

Vid fullt nyttjande av TO2 enligt de nya villkoren ökar antalet aktier med 4.295.782 (4.052.625) och aktiekapitalet ökar med SEK 343.663 (324.210). Vid fullt nyttjande tillförs Bolaget SEK 20.282.562 (20.263.125) före emissionskostnader.

För fullständiga villkor för teckningsoptionerna, se 

http://saltxtechnology.com/app/media/Villkor-för-teckningsoptioner-2016-2018.pdf

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Karl Bohman, VD SaltX Technology: Tel: 070 560 02 68

Harald Bauer, CFO SaltX Technology: Tel: 070 140 45 02 (temporärt)

Denna information är sådan information som SaltX Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj, 2017 kl. 12.30 CET.

Download PDF

Release