Skip to content

SaltX erhåller bidrag från Energimyndigheten om ca 20 mkr för vidareutveckling av elektrifieringsteknik avseende tillverkning av utsläppsfri kalk

Statens energimyndighet (Energimyndigheten) har beviljat stöd i form av bidrag till SaltX Technology för genomförande av projektet “Demonstration av ny elektrisk ugnsteknik i industriell skala för att möjliggöra en utsläppsfri bränd kalkproduktion”.

Energimyndigheten motiverar beslutet med att de ser projektet som ett viktigt steg i att markant kunna minska koldioxidutsläppen i samband med tillverkning av bränd kalk. Genom att elektrifiera processen elimineras utsläppen från den fossila bränsleanvändningen samt möjliggör för infångning av de utsläpp som sker i upphettningsprocessen. Detta betyder att innovationen har potential att helt eliminera industrins processutsläpp. Projektet anses även vara viktig för omställningen av t ex järn- och stålindustrin där den utsläppsfria kalken minskar de indirekta utsläppen från dessa industrier. Carl-Johan Linér, Vd på SaltX:  
 
“Att Energimyndigheten ser potentialen i vår teknik och vill accelerera utveckling och implementation av lösningen för kalkindustrin är mycket glädjande och viktigt för oss.”  

Energimyndigheten skriver vidare i sin motivering att projektet bedöms ha en tydlig innovationshöjd samt en stark marknadspotential globalt. Ansökan är inlämnad av SaltX med stöd från SMA Mineral i syfte att påskynda uppskalning av tekniken. Carl-Johan Linér, Vd på SaltX:  
 
“Bidraget från Energimyndigheten är en kvalitetsstämpel för vår teknik samt ett viktigt erkännande för oss som bolag.” 
 
Bidraget avser en projektperiod från november 2023 fram till hösten 2025.  
 
 
 
För mer information:  
Carl-Johan Linér, CEO, 070-532 08 08  
Harald Bauer, CFO, 070-810 80 34  
 
*************************************************    

Denna information är sådan information som SaltX Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 september 2023 kl. 14.00 CET.    

 
Om SaltX:  
SaltX Technology är ett svenskt greentech-bolag som utvecklar och marknadsför hållbar teknik som gör nytta för kunder, klimat och samhälle. Företaget bedriver verksamhet inom elektrifieringsteknik för främst kalk- och cementindustrin och storskalig industriell energilagring. SaltX Technologys aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Mer information, besök: www.saltxtechnology.com.  
 
Om Electric Arc Calciner (EAC):   
EAC är en patentskyddad teknik för elektrisk kalcinering, en industriell process där material hettas upp till mycket höga temperaturer i syfte att förändra dess karaktär. Tekniken ersätter fossila bränslen med förnybar energi och separerar och isolerar den koldioxid som frigörs från materialet vid upphettning vilket möjliggör en helt utsläppsfri tillverkningsprocess.  
 
Stockholm, 2023-09-29