Skip to content

SaltX får ett villkorslån om cirka 24 mkr från Energimyndigheten omvandlat till bidrag

SaltX Technology beviljades år 2012 ett stöd i form av förskott med återbetalningsskyldighet (”villkorslån”) från nuvarande Energimyndigheten för att finansiera utveckling inom tre applikationer för bättre energiutnyttjande. Utvecklingsprojekten resulterade inte i någon kommersiell produkt eller tjänst varpå SaltX vid upprepade tillfällen ansökt om efterskänkning av lånet. Energimyndigheten har idag meddelat bolaget sitt beslut att villkorslånet omvandlas till ett icke återbetalningsskyldigt bidrag. Det innebär att ett belopp om 24 385 tkr i långfristig skuld och en årlig räntekostnad om cirka 2 500 tkr per år, upphör.

Villkorslånet beviljades år 2012 för delfinansiering av ett projekt avseende uppförandet av OEM-plattform för kommersialisering och global tillväxt inom tre olika applikationer för bättre energiutnyttjande. Kapitalet utnyttjades och projektet avrapporterades till myndigheten.

Återbetalning av lånet skulle ske med andel av de intäkter de utvecklade produkterna skulle leda till. Utvecklingen var emellertid inte lyckosam och resulterade aldrig i några tekniskt och kommersiellt fungerande produkter. Verksamheten inom dessa tre applikationer lades senare ned. Intäkter till ett mycket begränsat belopp har rapporterats tidigare år vilket också inneburit att lånet blivit räntebärande.

SaltX har med anledning av den uteblivna kommersialiseringen av projektresultatet vid flera tillfällen anmält önskemål om efterskänkning av lånet, vilket är möjligt enligt villkoren, vilket nu resulterat i ett positivt besked från Energimyndigheten. Energimyndigheten har idag meddelat bolaget att villkorslånet, med omedelbar verkan, ändras från ett återbetalningsskyldigt lån till ett icke återbetalningsskyldigt bidrag.

För mer information:
Carl-Johan Linér, CEO, 070-532 08 08
Harald Bauer, CFO, 070-810 80 34

Denna information är sådan information som SaltX Technology Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 maj 2024 kl. 15:30 CEST.

Om SaltX Technology  
SaltX är ett svenskt Greentech-bolag som utvecklar och marknadsför hållbar teknik som ska göra nytta för kunder, klimat och samhälle. Företaget bedriver verksamhet inom elektrifiering av utsläppsintensiva industrier såsom kalk- och cementindustrin. SaltX Technologys aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market. För mer information, besök: www.saltxtechnology.com.

FNCA Sweden AB är SaltX Technologys Certified Adviser.

Download PDF

Release