Skip to content

SaltX fokusering på storskalig energilagring – EnerStore – leder till nedskrivning av bokförda värden inom övriga applikationsområden

Energilagringsbolaget SaltX Technology – listat på Nasdaq First North Premier – har beslutat att genomföra nedskrivningar uppgående till sammantaget 63 mkr av immateriella tillgångar i övriga applikationsområden. Detta som en följd av bolagets fokusering på storskalig energilagring - EnerStore, som beslutades under hösten 2018. I linje med SaltX affärsmodell, kommer bolaget inte i egen regi att driva utveckling och kommersialisering inom övriga applikationsområden, utan detta sker genom partners. Bolaget bedömer då att värdet av applikationsområdena inte har lika stor potential och gör därför en nedskrivning av balanserade utgifter för utveckling samt andra immateriella tillgångar. Återstående bokfört värde av immateriella tillgångar uppgår till 110 mkr, inklusive patent och varumärken, och motiveras främst av potentialen inom EnerStore, men även värden inom övriga applikationer, om än i mindre omfattning än tidigare.

Under de senaste två åren har SaltX successivt skiftat fokus från applikationer med mindre enheter (produktgrupper inom värme- och kylprodukter som termiska solfångare, värmepumpar och luftkonditioneringssystem) till större energilagringsenheter. Det är där bolaget ser störst potential, dels från ett marknadsperspektiv, dels ur ett tekniskt perspektiv. De andra applikationerna har fortfarande betydande potential, dock är tillväxt och potential mer oförutsägbar – där det tar tid innan färdiga konkurrenskraftiga produkter kan lanseras.

Dessa projekt drivs vidare, med utgångspunkten att det är partnerbolagen som tar risken och SaltX erbjuder sitt material och kunskap i projekten. I och med att SaltX inte längre kommer stå som projektägare till dessa applikationer anser bolaget att värdet är osäkrare.

Att vi minskar värden för övriga applikationsområden, SunCool, HeatBoost och VerdAcc är en naturlig konsekvens av vår nya inriktning med fokusering på storskalig energilagring. Den här förändringen påverkar inte kassan och vår finansiella ställning är fortsatt god”, säger Harald Bauer, tf VD för SaltX Technology.

Bolaget har aktiverat utgifter för utveckling av alla applikationer sedan över 10 år. Nedskrivningsprövning har skett regelbundet varvid utgifter för vissa enskilda projekt har tagits bort. I bokslutet 2018 har en större genomgång ägt rum vilket lett till denna nedskrivning. Återstående bokförda värden består av utgifter för SaltX grundteknologi, nano-coatat salt, utgifter inom EnerStore, som främst avser anläggningen i Berlin, samt återstående lägre värden för övriga applikationer.

För ytterligare information kontakta:
Harald Bauer, tf VD SaltX Technology, tel +46-708 10 80 34

**************************************************

Om SaltX Technology
SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi. Kunderna utgörs huvudsakligen av globala företag såsom Alfa Laval, Vattenfall, Mobile Climate Control och Rheem. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North Premier. FNCA Sweden AB,
+46-8-528 00 399, info@fnca.se, är SaltX Technologys certified adviser. För mer information, besök: www.saltxtechnology.com

Download PDF

Release