Skip to content

SaltX informerar om åtgärder i samband med årsstämman med anledning av coronaviruset

Med anledning av den rådande situationen gällande covid-19 (coronaviruset) har styrelsen för SaltX Technology Holding AB (publ) (”SaltX” eller ”Bolaget”)&nbsp;beslutat att aktieägare i SaltX ska kunna utöva sin rösträtt per post före årsstämman den 23 april 2020, med stöd av lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Syftet med &hellip; <a href="https://www.saltxtechnology.com/cision/saltx-informerar-om-atgarder-i-samband-med-arsstamman-med-anledning-av-coronaviruset/">Continued</a>

Med anledning av den rådande situationen gällande covid-19 (coronaviruset) har styrelsen för SaltX Technology Holding AB (publ) (”SaltX” eller ”Bolaget”) beslutat att aktieägare i SaltX ska kunna utöva sin rösträtt per post före årsstämman den 23 april 2020, med stöd av lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Syftet med styrelsens beslut är att minska antalet personer som samlas i stämmolokalen, samtidigt som aktieägarnas möjlighet till inflytande tillvaratas. Aktieägarna uppmanas därför att, på det sätt som anges nedan, utnyttja möjligheten till poströstning.

Aktieägare som vill utnyttja möjligheten till poströstning ska, utöver att vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 april 2020 och anmäla sitt deltagande vid årsstämman på det sätt som föreskrivs i kallelsen, använda det formulär för poströstning som kommer finnas tillgängligt på SaltX hemsida, www.saltxtechnology.com. Det ifyllda och undertecknade formuläret för poströstning samt, i förekommande fall, relevanta behörighetshandlingar ska i god tid innan årsstämman skickas till Bolaget via post till Västertorpsvägen 135, 129 44 Hägersten eller via e-post till investors@saltxtechnology.se. Handlingarna ska vara Bolaget tillhanda senast den 22 april 2020. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carl-Johan Linér (VD) 0705-32 08 08
Harald Bauer (CFO) 0708-10 80 34

Om SaltX Technology
SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi baserad på nanocoatat salt. Bolaget samarbetar med partners som spanska INERCO ITC och tyska Steinmüller. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB, 08-528 00 399, info@fnca.se, är SaltX Technologys certified adviser. För mer information, besök: www.saltxtechnology.com  

Stockholm, 2020-04-15

Download PDF

Pressmeddelande