Skip to content

SaltX ingår partnerskap med SMA Mineral för att accelerera omställningen till produktion av “grön kalk” och genomför en riktad emission om 73 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DEVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET

SaltX Technology Holding AB (publ) (”SaltX” eller ”Bolaget”) inleder ett kommersiellt samarbete och genomför en riktad emission om cirka 73 miljoner kronor till den industriella partnern SMA Mineral AB (“SMA”), en av Nordens ledande kalkproducenter. SaltX arbetar för att påskynda den gröna omställningen inom kalk- och cementbranschen med sin nya innovation – Electric Arc Calciner.  

Det svenska greentech-bolaget SaltX har tidigare kommunicerat sina framsteg inom elektrifiering av kalk- och cementindustrin. Bolaget ingår nu ett samarbetsavtal med SMA, vilken är en av de största kalkproducenterna i Norden, för att starta tillverkning av ”grön kalk” (med vilket avses koldioxidneutral tillverkning av bränd kalk och dolomit). Samarbetsavtalet innehåller parternas avsikt kring gemensam utveckling och demonstration av möjligheten att tillverka ”grön kalk" samt bestämmelser som ger företrädesrätt för SMA till tekniken vid försäljning av kalk till aktörer i stålindustrin i Sverige och Finland under vissa förutsättningar.

Som ett led i samarbetet tecknar även SMA aktier i SaltX motsvarande 15 procent av ägandet genom en riktad emission, till teckningskursen 4,00 kronor per aktie, vilket tillför SaltX cirka 73 miljoner kronor (den ”Riktade Nyemissionen”).

Kalkindustrin är en av Sveriges största utsläppare av koldioxid och SaltX samt SMA bedömer att industrin står inför en oundviklig omställning, där produktionen måste bli energieffektivare och ansvar måste tas för koldioxidutsläppen. Genom detta samarbete kan betydande steg tas mot en grön omställning.

Kapitalet är avsett att primärt användas till att accelerera utvecklingen och kommersialiseringen av den elektriska kalcineringstekniken enligt syftet med samarbetet.  

SaltX VD Carl-Johan Linér berättar: 

“Våra respektive spetskompetenser och den delade visionen om att bidra till en grön omställning av industrin är en perfekt matchning. Att vi nu även kan välkomna SMA som ägare i SaltX är jag mycket stolt över. Det här är början på en fantastiskt spännande gemensam resa.” 

SMA vill ligga i framkant avseende teknisk innovation som främjar en grön och cirkulär omställning av industrin, bolagets VD Svante Fielding säger: 

“Kalk är ett fantastiskt material och en viktig komponent för bland annat stål-, och papper & massaindustrin. Vi tror att vi tillsammans med SaltX elektrifieringsteknik kan komma till rätta med koldioxidutsläppen och genomföra den omställning som krävs.” 

Om den Riktade Nyemissionen 
Styrelsen för SaltX har idag, med stöd av årsstämmans bemyndigande den 25 april 2022, beslutat om en riktad nyemission av 18 165 350 aktier av serie B till SMA, motsvarande en ökning av aktiekapitalet med 1 453 228 kronor. Teckningskursen för aktierna är 4,00 kronor per aktie av serie B, vilket tillför SaltX cirka 73 miljoner kronor. Teckningskursen har bestämts utifrån rådande marknadsmässiga förutsättningar efter förhandlingar mellan parterna och innebär en rabatt om cirka 8,5 procent på den volymviktade betalkursen på Bolagets B-aktie under de 10 senaste handelsdagarna före nyemissionen. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att det sker som ett led i samarbetet med SMA och, enligt styrelsens bedömning, tillför SaltX en långsiktig och strategiskt viktig aktieägare samtidigt som det på ett tids- och kostnadseffektivt sätt stärker SaltX finansiella position på marknadsmässiga villkor. 

Den Riktade Nyemissionen föranleder en utspädningseffekt för Bolagets befintliga aktieägare om 15 procent. Fördelningen av aktieägarnas andelar i Bolaget efter registrering av den Riktade Nyemissionen framgår av tabellen nedan. 

Aktieägare  Andel aktier  Ägarandel (%) 
SaltX befintliga aktieägare  102 936 984    85 
SMA Mineral AB    18 165 350    15 
Totalt  121 102 334  100 

Rådgivare 
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KB är legal rådgivare i samband med den Riktade Nyemissionen. 

För mer information, vänligen kontakta: 
Carl-Johan Linér, VD, 070 532 08 08 
Harald Bauer, CFO, 070 810 80 34 

Denna information är sådan information som SaltX Technology Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 juni 2022 kl. 08:00 CEST. 

Om SMA Mineral 
SMA Mineral är en av de största kalkproducenterna i Norden och levererar bränd kalk till bland annat stål- och papper & massaindustrin. Mer information, besök: www.smamineral.se

Om SaltX Technology 
SaltX Technology utvecklar och säljer patenterade energilagringslösningar. SaltX arbetar för att utveckla och erbjuda hållbar teknik och lösningar som gynnar kunder, klimat och samhälle. SaltX Technology's aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB, + 468-528 00 399, info@fnca.se, är SaltX Technology´s certifierade rådgivare. Mer information, besök: www.saltxtechnology.com.

Om Stockholm Corporate Finance AB 
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se 

Viktig information 
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, helt eller delvis, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller i någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle vara i strid med gällande regler eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i SaltX i någon jurisdiktion, varken från SaltX eller från någon annan. 

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i SaltX aktier. Ett investeringsbeslut avseende SaltX aktier ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapper kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. 

Framåtriktad information 
Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis ”avser”, ”siktar på”, ”förväntar”, ”förutser”, ”kan”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”beräknar” och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender är framåtriktade uttalanden och inte baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. 

Download PDF

Release