Skip to content

SaltX offentliggör prospekt inför företrädesemission

Stockholm, 21 november 2018 SaltX Technology Holding AB (publ) ("SaltX" eller "Bolaget") offentliggör idag prospekt med anledning av den företrädesemission som Bolaget offentliggjorde den 29 oktober 2018.

Nyemissionen av högst 14 646 902 Units med företrädesrätt för SaltX aktieägare har en teckningstid från och med den 23 november till och med den 7 december 2018.

Bolaget har i samband med denna nyemission upprättat ett prospekt som idag blivit godkänt av Finansinspektionen. Prospektet kan erhållas från SaltX och hålls även tillgängligt på Bolagets webbplats (www.saltxtechnology.com/investor), Eminova Fondkommission ABs webbplats (www.eminova.se) samt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se). På Bolagets webbplats finns även en informationsfolder tillgänglig.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Karl Bohman (VD) 0705 600 268 
Harald Bauer (CFO) 0708 108 034

Viktig information
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Bolaget. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget härmed offentliggör. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande, förutom på grundval av den information som kommer att finnas i det prospekt som härmed offentliggörs.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Japan, Kanada, Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller annat land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten, helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. 

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA. 

Download PDF

PM SaltX prospekt 2018