Skip to content

SaltX offentliggör utfall i företrädesemissionen

Stockholm, 11 december 2018 Den 7 december 2018 avslutades teckningstiden i SaltX Technology Holding AB (publ) ("SaltX" eller "Bolaget") företrädesemission. Aktieägare med företräde tecknade för 57,1 MSEK, motsvarande 71 procent, 3,8 MSEK tecknades utan företräde, motsvarande 5 procent och 19,7 MSEK, motsvarande 24 procent, tecknades av emissionsgaranter i enlighet med de emissionsgarantiavtal som ingåtts med Bolaget. Marginella justeringar kan tillkomma. Sammantaget tillför företrädesemissionen 80,6 MSEK före emissionsomkostnader.

Antal aktier och aktiekapital
När företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i SaltX att uppgå till 72 486 352, samtliga aktier av serie B. Aktiekapitalet ökas med 1 171 752,16 SEK för att efter företrädesemissionen uppgå till 5 798 908,16 SEK. För det fall samtliga teckningsoptioner som ges ut i företrädesemissionen fullt utnyttjas ökat antal aktier i Bolaget med 7 323 451.

Handel med BTU B
Handel med betalda tecknade units (BTU B) sker på Nasdaq First North Premier fram tills dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering påbörjas genom delregistreringar och beräknas vara slutförd 21 december 2018.

Rådgivare
Advokatfirman Törngren Magnell har agerat juridisk rådgivare och Eminova emissionsinstitut i samband med emissionen. FNCA är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Premier.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Karl Bohman (VD) 0705-600 268
Harald Bauer (CFO) 0708-10 80 34

Denna information är sådan information som SaltX Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 december 2018 kl. 08:15 CET.

Download PDF

Release