Skip to content

SaltX ökar takten för satsning på storskalig energilagring och genomför garanterad nyemission om 105 mkr

Marknaden för storskalig energilagring ökar kraftigt. SaltX Technology accelererar därför satsningen på verksamhetsvertikalen EnerStore baserat på projektet med Vattenfall. Styrelsen föreslår därför en företrädesemission om högst 105,5 miljoner kronor, som är fullt garanterad genom teckningsförbindelser från huvudägarna Industrifonden och Skirner samt genom emissionsgarantier från ett garantikonsortium. 

Bloomberg uppskattar att 103 miljarder dollar kommer att investeras i energilagring fram till 2030. Världen ställer nu om till förnybar energi och då krävs ett kostnadseffektivt och hållbart sätt att lagra energi. Vi fokuserar därför våra resurser och prioriterar EnerStore. Med Vattenfall som viktig referens kan vi öka marknadsföringen av SaltX patenterade energilagringsteknologi på våra målmarknader Tyskland, USA och Kina,säger Karl Bohman, VD för SaltX Technology och fortsätter: 

Övriga applikationsområden fortskrider inom vår innovationsplattform SaltX LABS, där produktutvecklingen drivs av våra kunder och partners som Alfa Laval, Rheem och MCC. Den här nyemissionen ger oss de finansiella muskler som krävs nu när energilagringsmarknaden tar ytterligare fart.” 

SaltX fullskaliga EnerStore-anläggning vid Vattenfalls värmeverk i Berlin, som tas i drift senare i år, kommer att visa hur överskottsel från vindkraft kan lagras i salt för att sedan användas som fjärrvärme. Syftet är att utjämna topparna i nätet då uttaget är som störst, till exempel under morgon och kväll, och att därmed kunna använda den lagrade energin i saltet istället för att som i dag elda kol, så kallad peak-shifting. SaltX ambition är att vara en viktig komponent i Vattenfalls planerade ersättning av koleldade pannor.

Marknadsstrategin för EnerStore är tydlig; SaltX fokuserar på energibolag, företag och industrier som storskaligt behöver lagra förnybar energi till peak-shifting. Apple, Google och Volvo gör långsiktiga åtaganden för att gå över till helt koldioxidneutrala verksamheter i så kallade micro-grids. För att lagra energimängder i så stor skala, bedömer jag SaltX som det mest konkurrenskraftiga alternativet”, avslutar Karl Bohman.

Erbjudandet i korthet

 • Totalt uppgår Företrädesemissionen till högst 105,5 mkr före emissionskostnader genom emission av högst 11 717 522 Units. 
 • En Unit består av en (1) aktie av serie B och en (1) teckningsoption av serie TO6. 
 • Avstämningsdag för att delta i Företrädesemissionen är den 19 november 2018. 
 • Befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje (1) innehavd aktie på avstämningsdagen. Fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit i Företrädesemissionen. 
 • Teckningskursen i Företrädesemission är 9 kronor per Unit, motsvarande en teckningskurs om 9 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. 
 • 100 procent av det totala emissionsbeloppet har garanterats genom teckningsförbindelser från Stiftelsen Industrifonden (25 mkr) och Skirner AB (10 mkr) samt genom emissionsgarantier från ett garantikonsortium. 
 • Teckning i Företrädesemissionen kan ske under perioden från och med den 21 november 2018 till och med den 5 december 2018. 
 • Två (2) teckningsoptioner av serie TO6 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie av serie B i Bolaget. Teckningskursen per aktie är 20 kronor. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO6 kan äga rum under perioden 1 januari 2020 till och med den 31 oktober 2021. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna under Företrädesemission tillförs Bolaget ytterligare cirka 117 mkr. 
 • Vid överteckning kan styrelsen besluta att öka Företrädesemission med högst cirka 21,1 mkr genom en riktad emission (“Övertilldelningsoptionen”) om ytterligare 2 343 504 Units. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna under Övertilldelningsoptionen tillförs Bolaget ytterligare cirka 23 mkr. 
 • Styrelsen föreslås att bemyndigas att fatta beslut om emissioner av Units utan företrädesrätt för att möjliggöra ersättning till emissionsgaranter. 

De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen samt information om Bolaget kommer att redovisas i prospektet som beräknas publiceras på Bolagets hemsida den 20 november 2018.

Utspädningseffekt
Vid fulltecknad Företrädesemission ökar antalet aktier med 11 717 522 aktier från 56 162 551 till 67 880 073. Detta motsvarar en utspädning om cirka 17,3 procent av både kapitalandel och röstandel i Bolaget för nuvarande aktieägare. Därutöver kommer fullt utnyttjande av teckningsoptionerna under Företrädesemissionen öka antalet aktier med 5 858 761. Detta motsvarar en utspädning om 9,4 procent av både kapitalandel och röstandel i Bolaget för nuvarande aktieägare.

Vid fulltecknad Företrädesemission och fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen ökar antalet aktier med 14 061 026 aktier från 56 162 551 till 70 223 577. Detta motsvarar en utspädning om cirka 20 procent av både kapitalandel och röstandel i Bolaget för nuvarande aktieägare. Därutöver kommer fullt utnyttjande av teckningsoptionerna under Företrädesemission och Övertilldelningsoptionen öka antalet aktier med 7 030 513. Detta motsvarar en utspädning om cirka 11,1 procent av både kapitalandel och röstandel i Bolaget för nuvarande aktieägare. 

Vid fulltecknad Företrädesemission, fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen samt fullt utnyttjande av teckningsoptionerna under både Företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen ökar antalet aktier med 21 091 539 aktier från 56 162 551 till 77 254 090. Detta motsvarar en utspädning om cirka 27,3 procent av både kapitalandel och röstandel i Bolaget för nuvarande aktieägare.

Bemyndigande av styrelsen att fatta beslut om emission av Units till emissionsgaranter
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier av serie B och teckningsoptioner av serie TO6. Det totala antalet aktier som kan tillkomma med stöd av bemyndigandet får motsvara totalt högst 704 576 aktier och det totala antalet teckningsoptioner som kan tillkomma med stöd av bemyndigandet får motsvara totalt högst 704 576 teckningsoptioner. Skälet till avvikelse från aktieägares företrädesrätt är för att kunna emittera aktier och teckningsoptioner till garanter i Företrädesemissionen. Betalning ska kontant eller genom kvittning.

Information till innehavare av teckningsoption av serie TO2
Bolaget har beslutat, att i enlighet med villkoren till teckningsoptioner av serie TO2, ge samtliga optionsinnehavare av serie TO2 samma företrädesrätt som aktieägare att delta i Företrädesemissionen. Beslutet innebär att teckningsoptionerna av serie TO2 inte kommer omräknas. För att optionsinnehavare i serie TO2 ska ha möjligt att nyttja denna rätt måste anmälan om teckning av teckningsoptioner ha skett senast den 31 oktober 2018. För de optionsinnehavare av teckningsoptioner av serie TO2 som inte har ingivit en anmälan om teckning per denna dag upphör teckningsoptionen av serie TO2 att gälla, varvid rätt att delta i Förträdesemissionen inte kommer att föreligga.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent genom teckningsförbindelser från Stiftelsen Industrifonden (25 mkr) och Skirner AB (10 mkr) samt genom emissionsgarantier från ett garantikonsortium. Varken teckningsförbindelserna eller emissionsgarantiernasäkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller något liknande arrangemang. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. Garantiarvodet är 9 procent av garanterat belopp i form av kontant betalning eller i form av betalning med Units.

Extra bolagsstämma
Extra bolagsstämma kommer att hållas den 12 november 2018 kl. 15:00 i Stockholm. Kallelse offentliggörs i särskilt pressmeddelande.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

 • 12 november 2018 – Extra bolagsstämma för beslut om Företrädesemissionen. 15 november 2018 – Sista dag för handel inklusive uniträtt. 
 • 16 november 2018 – Första dag för handel exklusive uniträtt. 
 • 19 november 2018 – Avstämningsdag i Företrädesemissionen.
 • 20 november 2018 – Beräknad dag för offentliggörande av prospekt. Snarast efter godkännande av Finansinspektionen.  
 • 21 november – 5 december 2018 – Teckningsperiod.
 • 21 november 2018 – Första dag för handel i uniträtter och BTA. 
 • 3 december 2018 – Sista dag för handel i uniträtter. 
 • 6 december 2018 – Offentliggörande av preliminärt utfall i Företrädesemissionen. 

Rådgivare
Advokatfirman Törngren Magnell KB är juridisk rådgivare och Eminova Fondkommission AB emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Premier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Karl Bohman (VD) 0705-600 268 
Harald Bauer (CFO) 0708-10 80 34

Om EnerStore
EnerStore är en storskalig energilagringslösning som lagrar elektrisk energi och laddar ut värme eller ånga till uppvärmning av städer och/eller industrier, vilket gör det möjligt att flytta energi till när det behövs som mest. Lösningen är baserad på SaltX patenterade nano-coated salt-teknologi. 

Förnyelsebara energikällor ersätter fossilbränslen i hög takt och därför växer efterfrågan på balanskraft, ”peak-shifting” och andra teknologier för att erbjuda förnybar energi när efterfrågan är hög. Idag ökar utbyggnaden av sol- och vindkraft snabbt samtidigt som behovet av värme och ånga är stort. I Europa åtgår t. ex. över 50 procent av all energiförsörjning till värme.

Om SaltX LABS
SaltX Labs är företagets öppna innovations- och samarbetsplattform där både kunddrivna utvecklingsprojekt och öppen innovation drivs. Bolagets långsiktiga vision är att framförallt leverera det patenterade nano-coatade saltet och kunskapen runt omkring det. SaltX Labs är den visionen i praktiken, dock än så länge i mindre skala.  

Viktig information
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Bolaget. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget avser att offentliggöra på Bolagets webbplats, efter godkännande och registrering av Finansinspektionen. Prospektet kommer bland annat att innehålla riskfaktorer, finansiell information samt information om Bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande, förutom på grundval av den information som kommer att finnas i det prospekt som kommer att offentliggöras.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Japan, Kanada, Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller annat land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten, helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. 

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA 

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Företrädesemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Denna information är sådan information som SaltX Technologyär skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober, 2018 kl. 08.00 CET. 

Stockholm, 2018-10-25

Download PDF

Release