Skip to content

SaltX skriver ned utgifter för utveckling

– Fokuserar uteslutande på storskalig energilagring inom EnerStore Energilagringsbolaget SaltX Technology –listat på Nasdaq First North Premier – skriver ned återstående balanserade utgifter för utvecklingsarbete av ej längre aktiva applikationer, det vill säga utveckling av applikationer utanför affärsområdet EnerStore. Nedskrivningen uppgår till totalt 33,2 Mkr. Åtgärden är bokföringsteknisk och har ingen effekt på kassaflödet.

Bolaget vidmakthåller och förstärker fokusering och koncentration på de möjligheter som erbjuds inom EnerStore. Bolaget har tidigare meddelat att man söker nya partners för övriga applikationer inom SunCool, HeatBoost och VerdAcc för att reducera SaltX eget ansvar och insatser inom dessa områden. Detta har ännu inte givit några konkreta resultat, även om arbete fortgår i begränsad skala. Beslut har fattats att skriva ned de återstående värdena av aktiverade utvecklingskostnader i balansräkningen kopplade till dessa applikationer uppgående till 33,2 Mkr. Detta får effekt på resultatet i bokslutet för det andra kvartalet, men har inte någon effekt på kassaflödet. Återstående värden i balansräkningen avseende balanserade utgifter uppgår till 74,2 Mkr och avser grundteknologin och applikationen EnerStore.

”Nedskrivningen är en naturlig följd av fokusering på storskalig energilagring. Inom detta område har SaltX sin största kommersiella potential.”, säger Carl-Johan Linér, VD för SaltX Technology

För ytterligare information kontakta: 
Carl-Johan Linér, VD för SaltX Technology, tel +46-70 532 08 08
Harald Bauer, CFO för SaltX Technology, tel +46-708 10 80 34

**************************************************************************

Denna information är sådan information som SaltX Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 augusti, 2019 kl. 20.00 CET

Om SaltX Technology
SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi. Bolaget samarbetar med partners som spanska INERCO ITC och tyska Steinmüller SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North Premier. FNCA Sweden AB, 08-528 00 399, info@fnca.se, är SaltX Technologys certified adviser. För mer information, besök: www.saltxtechnology.com  

Stockholm, 2019-08-22

Download PDF

Release