Skip to content

SaltX Technology genomför nyemission om 100 Mkr – Ökar satsningen på storskalig energilagring

· Efter framgångsrika tester intensifieras satsningen inom det nya affärsområdet för storskalig energilagring - EnerStore. · Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om företrädesemission uppgående till cirka 100 miljoner kronor. · Emissionslikviden skall i huvudsak användas till satsningar på EnerStore för att möta efterfrågan på storskalig energilagring från energiindustrin samt nyanställningar till både befintliga och nya affärsområden. · Emissionen är fullt garanterad genom teckningsförbindelser och garantier. · Ett prospekt kommer att offentliggöras efter Finansinspektionens godkännande, vilket beräknas ske efter årsstämman den 20 april 2017. 

”Intresset på marknaden för vårt nystartade affärsområde – EnerStore – har varit mycket starkare än vad vi räknade med. Vi bedömer därför att tidpunkten för SaltX att växla upp är rätt. För att möta det snabbt växande behovet för energilagring måste vi utöka och förstärka organisationen tidigare än planerat. Samtidigt vill vi säkerställa att nuvarande resurser behåller fullt fokus på våra övriga områden som ligger närmare kommersialisering”, säger Karl Bohman, VD för SaltX Technology.

I oktober förra året annonserade SaltX Technology ett nytt affärsområde baserat på sitt unika Nano Coated Salt (NCS) för vilket patent har blivit beviljat på alla viktiga marknader. Efter de framgångsrika verifieringstesterna på DLR i Tyskland, pågår nu förhandlingar med flera ledande energibolag i Europa om en fullskalig pilotanläggning.

Att våra huvudägare Industrifonden, Skirner och Utilsun redan har åtagit sig en betydande del – totalt 51 procent – av kapitalbehovet visar på en fortsatt stark tro på bolaget”, säger Åke Sund, SaltX Technologys styrelseordförande.

EnerStore bedöms ha en betydande global marknadspotential.  

Erbjudandet i korthet

  • Totalt uppgår erbjudandet till 100 Mkr före emissionskostnader.
  • Emissionen omfattar 8 947 461 aktier (motsvarande 1:5).
  • Teckningskursen i erbjudandet är 11,20 kr per aktie.
  • Totalt har 100 procent av det totala emissionsbeloppet garanterats genom teckningsförbindelser från huvudägare samt ett garantikonsortium.
  • Beräknad avstämningsdag är omkring den 27 april 2017.
  • Erbjudandet omfattar nyemission av aktier där teckningstiden är 2-19 maj 2017.

Mer detaljer kommer att delges i prospekt efter årsstämmans beslut. Inbjudan till investerarmöten kommer separat.

Rådgivare

Advokatfirman Törngren Magnell är juridisk rådgivare och Eminova emissionsinstitut i samband med erbjudandet. FNCA är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Karl Bohman (VD) +46 (0)705 600 268 eller Harald Bauer (CFO) +46(0)708 108 034.

Om SaltX och EnerStore

SaltX teknologi gör det möjligt att lagra energi i salt för att senare utvinna den i form av värme och/eller kyla. Därigenom möjliggörs ett effektivare energiutnyttjande och avsevärda energibesparingar. SaltX fyra affärsområden är:

  • Gasdrivna värmepumpar för varmvatten och uppvärmning av bostäder (HeatBoost)
  • Termiska solfångare med inbyggd värme och kyla för byggnader (SunCool)
  • Värmedriven kyla i lastbilar och tunga fordon (Verdacc)
  • Energilagring för värme- och elproduktion (EnerStore).

Det utvecklade lagringsmaterialet EnerStore bygger på SaltX teknologi för Nano Coated Salt som är patenterat på viktiga marknader som Sverige, Kina, USA, EU, Australien och Japan. Genom att belägga SaltX-materialet med olika former av nano-partiklar kan mer energi lagras i saltet och korrosion förhindras. Materialet medför en hög kapacitet att lagra intermittenta energikällor som vind- och solenergi, med minimala lagringsförluster och på ett kostnadseffektivt sätt.

EnerStore kan användas som ett termiskt energilager i många olika applikationer. Ett exempel är till solkraftverk – Concentrated Solar Power (CSP), se följande animation: https://youtu.be/GABV5kNx3ro

Denna information är sådan information som SaltX Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 mars 2017 kl. 07.45 CET.

Download PDF

Release