Skip to content

SaltX Technology Holding AB Bokslutskommuniké 2023

SaltX är ett svenskt Greentech-bolag som utvecklar och marknadsför hållbar teknik som ska göra nytta för kunder, klimat och samhälle. Bolaget avger idag sin bokslutskommuniké för 2023.

“Bolaget står på tröskeln inför en industrialisering och kommersialisering där vi nu rustar oss för att kunna leverera mot den ökande efterfrågan av vår elektrifieringsteknik. Vi har siktet inställt på att bli en industriell leverantör som markant minskar industrins utsläpp av koldioxid på global nivå.”

Carl-Johan Linér, Vd SaltX

Presentation av Bokslutskommunikén
Rapporten presenteras i en videointervju där SaltX Vd, Carl-Johan Linér, berättar om kvartalet som passerat, svarar på frågor från aktieägare och beskriver bolagets planer framåt. Välkommen att fortsätta skicka eventuella frågor via email-adressen: investors@saltxtechnology.com

Vd-intervju, bokslutskommuniké 2023 med Carl-Johan Linér – https://youtu.be/3omVw_LRsy4

FINANSIELLA HÄNDELSER

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 16,9 (0,0) mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -17,1 (-15,9) mkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -33,3 (-9,1) mkr
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,10 (-0,15) kr

Helåret januari – december

 • Nettoomsättningen uppgick till 26,0 (0,3) mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -47,1 (-55,6) mkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -36,9 (-47,7) mkr
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,37 (0,53) kr

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

Fjärde kvartalet

 • SaltX och SMA Mineral ingick en avsiktsförklaring med Ovako Sweden avseende användning av klimatneutral kalk vid ståltillverkning
 • SaltX erhöll delbeställning från SMA Mineral om ca 70 mkr för leveranser till världens första elektrifierade kalktillverkningsanläggning
 • SaltX påbörjade materialtester i den nyinvigda test- och forskningsanläggningen
 • SaltX och Dalmia Cement påbörjade samarbete kring pilotanläggning för elektrisk cementtillverkning i Indien

Efter periodens utgång

 • SaltX beviljades EU-patent för sin systemlösning avseende transportabel koldioxidinfångning och lagring

Läs hela rapporten här:
https://www.saltxtechnology.com/sv/investor/news/financial-reports/

Stockholm 16 februari 2024
Styrelsen & Vd  
  
För mer information, vänligen kontakta:
Carl-Johan Linér, CEO, 070 532 08 08
Harald Bauer, CFO, 070 810 80 34

*************************************************  

Denna information är sådan information som SaltX Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 februari 2024 kl. 08.00 CET.   

Om SaltX Technology  
SaltX är ett svenskt Greentech-bolag som utvecklar och marknadsför hållbar teknik som ska göra nytta för kunder, klimat och samhälle. Företaget bedriver verksamhet inom elektrifiering av utsläppsintensiva industrier såsom kalk- och cementindustrin. SaltX Technologys aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market. För mer information, besök: www.saltxtechnology.com.

 

Stockholm, 2024-02-16