Skip to content

SaltX Technology Holding AB Delårsrapport 3 2023

SaltX Technology är ett svenskt Greentech-bolag som utvecklar och marknadsför hållbar teknik som gör nytta för kunder, klimat och samhälle. Bolaget avger idag sin rapport för tredje kvartalet 2023.  

“Förtroendet för oss som bolag, vår teknik och dess potential, har stärkts ytterligare under det här kvartalet. Vi är på god väg mot att bli en betydande industriell aktör och pådrivare av industrins omställning.” 
 
– Carl-Johan Linér, Vd SaltX Technology  

 
Presentation av delårsrapporten 
Rapporten presenteras i en videointervju där SaltX Vd, Carl-Johan Linér, berättar om kvartalet som passerat, svarar på frågor från aktieägare och beskriver bolagets planer framåt. Välkommen att fortsätta skicka eventuella frågor via email-adressen: investor@saltxtechnology.com.

Vd-intervju, Delårsrapport kvartal 3 2023 med Carl-Johan Linér – https://youtu.be/uI2F69Vv-wQ

 
 FINANSIELLA HÄNDELSER 

Tredje kvartalet 

 • Nettoomsättningen uppgick till 2,3 (0,2) mkr 

 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -8,6 (-10,7) mkr 

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 14,3 (-12,2) mkr 

 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,08 (-0,09) kr 

Delåret januari – september 

 • Nettoomsättningen uppgick till 9,1 (0,3) mkr 

 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -30,0 (-39,7) mkr 

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,6 (-38,6) mkr 

 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,27 (-0,38) kr 

 
 VÄSENTLIGA HÄNDELSER  

Tredje kvartalet 

 • SaltX och SMA Mineral tecknade fördjupat samarbetsavtal 

 • SaltX genomförde en övertecknad företrädesemission som tillför bolaget totalt 69 mkr (före emissionskostnader) 

 • SaltX har beviljats bidrag från Energimyndigheten om cirka 20 mkr för vidareutveckling av elektrifieringsteknik avseende tillverkning av utsläppsfri kalk 

Efter periodens utgång 

 • SaltX och SMA Mineral har ingått avtal med Ovako Sweden avseende användning av klimatneutral kalk vid stålframställning 

 • SaltX erhöll delbeställning om ca 70 mkr för leveranser till världens första elektrifierade kalktillverkningsanläggning  

Läs hela rapporten här: 
https://www.saltxtechnology.com/sv/investor/news/financial-reports/ 

Stockholm 1 november 2023 
Styrelse & Vd   
   
För mer information, vänligen kontakta:  
Carl-Johan Linér, Vd, 070 532 08 08  
Harald Bauer, CFO, 070 810 80 34 

*************************************************   
Denna information är sådan information som SaltX Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 november 2023 kl. 08.00 CET.    

Om SaltX Technology   
SaltX Technology är ett svenskt greentech-bolag som utvecklar och marknadsför hållbar teknik som gör nytta för kunder, klimat och samhälle. Företaget bedriver verksamhet inom elektrifieringsteknik för främst kalk- och cementindustrin och storskalig industriell energilagring. SaltX Technologys aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Mer information, besök: www.saltxtechnology.com.    

 
 Stockholm, 2023-11-01 

Download PDF

SALTX Q3 2023 SVE Final ensidig