Skip to content

SaltX Technology Holding AB genomför publik nyemission

Som tidigare meddelats kommer SaltX Technology Holding AB att genomgöra en publik nyemission om totalt 7 miljoner aktier och 7 miljoner teckningsoptioner. Emissionen sker utan företrädesrätt för aktieägarna och riktas till allmänheten i Sverige. Teckningstiden är 16 - 31 maj 2016. Emissionskursen är 3 kronor per aktie. För varje tecknad, tilldelad och betald aktie erhålls vederlagsfritt en teckningsoption. Total emissionslikvid är 21 miljoner SEK före emissionskostnader. Anmälningssedel samt villkor och anvisningar finns tillgängliga på Bolagets hemsida: www.corp.saltxtechnology.com

SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi under varumärket SaltX™. Bland SaltX Technologys OEM-partners återfinns bl a General Electric, Alfa Laval och Caterpillar. Genom att integrera SaltX-teknologin i sina respektive värme- och kyla-produkter möjliggörs stora energi- och kostnadsbesparingar åt slutkonsumenten. SaltX Technology grundades 2001 och har idag 23 anställda. Omsättningen för 2015 uppgick till ca 47 miljoner kronor (inklusive licensaffär i Kina). 

Offensiva marknadssatsningar
Kapitalet som tillförs genom nyemissionen ska huvudsakligen användas för att accelerera satsningen på marknaden för gasvärmepumpar, intensifiera marknadsbearbetningen av potentiella OEM-partners och slutkunder, samt ytterligare stärka patentportföljen.

”Vi intensifierar nu satsningen på gasdrivna värmepumpar. Vår teknologi gör det möjligt att minska energiförbrukningen i form av naturgas med upp till 50 procent. Tillsammans med General Electric och Rheem utvecklar vi nu gasdrivna värmepumpar för den nord- och sydamerikanska marknaden. Fokus under 2016 och 2017 att ligga på fältförsök, industrialisering och kommersialisering”, säger Karl Bohman, VD för SaltX Technology.

Om emissionen
Nyemissionen avser totalt 7 miljoner aktier och 7 miljoner teckningsoptioner. För varje tecknad, tilldelad och betaldaktie erhålls vederlagsfritt en teckningsoption. Teckningskursen är 3 kronor för en aktie och en teckningsoption. Fyra teckningsoptioner ger rätt att under perioden 1 juni 2017– 31 oktober 2018 teckna en ny aktie i Bolaget för 5 kronor.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 16-31 maj 2016

Teckningskurs: 3 SEK

Minsta teckningsanmälan: 4 000 aktier, motsvarande en teckningslikvid om 12 000 SEK

Emissionsbelopp vid full teckning: 21 MSEK

Antal nyemitterade aktier: 7 000 000

Garantier: Erbjudandet är i sin helhet garanterat av ett garantikonsortium som förbundit sig att teckna de aktier och teckningsoptioner i emissionen som inte tecknas av allmänheten. Deltagandet av samtliga garanter är endast reglerat genom skriftliga avtal och inga medel är pantsatta eller spärrade för ändamålet. Garanterna erhåller ersättning i form av aktier och teckningsoptioner motsvarande 10 procent av emissionens belopp. (Se vidare i bolagsbeskrivningen, sid. 38.)

Marknadsplats: Nasdaq First North

Emissionsinstitut: Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut i Erbjudandet.

Anmälningssedlar och ytterligare information: Bolaget har upprättat en bolagsbeskrivning som finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.corp.saltxtechnology.com. Den som överväger att delta i emissionen uppmanas att ta del av bolagsbeskrivningen, särskilt avsnittet Riskfaktorer på sid 2 ff. Något prospekt har inte upprättats i anledning av emissionen. 

Download PDF

SaltX Technology Holding AB genomför publik nyemission