Skip to content

SaltX Technology Holding AB (publ) -Bokslutskommuniké 2016

Fj&auml;rde kvartalet 2016&nbsp; R&ouml;relsens int&auml;kter uppgick till 3 548 (37 593) tkr&nbsp; R&ouml;relseresultatet uppgick till &ndash;6 285 (25 967) tkr&nbsp; Resultat per aktie, f&ouml;re utsp&auml;dning -0,13 (0,96) kr Eget kapital uppgick till 88 347 Tkr (72 162) tkr Periodens kassafl&ouml;de uppgick till &ndash;7 687 (&ndash;589) tkr Soliditeten uppgick till 69 (67) % 1 januari &ndash; &hellip; <a href="https://www.saltxtechnology.com/cision/saltx-technology-holding-ab-publ-bokslutskommunike-2016/">Continued</a>

Fjärde kvartalet 2016 

 • Rörelsens intäkter uppgick till 3 548 (37 593) tkr 
 • Rörelseresultatet uppgick till –6 285 (25 967) tkr 
 • Resultat per aktie, före utspädning -0,13 (0,96) kr
 • Eget kapital uppgick till 88 347 Tkr (72 162) tkr
 • Periodens kassaflöde uppgick till –7 687 (–589) tkr
 • Soliditeten uppgick till 69 (67) %

1 januari – 31 december 

 • Rörelsens intäkter uppgick till 15 173 (51 753) tkr 
 • Rörelseresultatet uppgick till –20 229 (20 226) tkr
 • Resultat per aktie, före utspädning -0,48 (0,75) kr
 • Eget kapital uppgick till 88 347 (72 162) tkr
 • Periodens kassaflöde uppgick till 13 299 (–9 927) tkr
 • Soliditeten uppgick till 69 (67) %

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 

 • Nytt fokusområde – storskalig energilagring  
 • Säkrad finansiering till nästa generations saltmaterial – ökar prestandan
  fem gånger  
 • Flera viktiga patent beviljade, bland annat i Europa, Japan och Australien  
 • Överenskommelse med Mobile Climate Control om global licensaffär för luftkonditionering i tunga fordon  
 • SaltX ingått strategiskt samarbete med marknadsledande Rheem i USA  
 • Start av pilotproduktion av termiska solfångare i Kina 

Väsentliga händelser efter årets slut 

 • Deltagande i internationell expertgrupp om nästa generations gasdrivna värmepumpar  
 • Avsiktsförklaring med Öresundskraft om ny gasvärmepump i samarbete med ledande tillverkare i Europa  
 • Framgångsrika tester av storskalig energilagring genomfört i samarbete
  med DLR
 • Styrelsen föreslår årsstämman i april att besluta om nyemission som tillför SaltX 100 Mkr

Stockholm 17 mars 2017

Styrelsen & VD 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Karl Bohman (VD) +46 (0)705 600 268 eller Harald Bauer (CFO) +46 (0)708 108 034.

Denna information är sådan information som SaltX Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 mars 2017 kl. 08.00 CET.  

Download PDF

Release