Skip to content

SaltX Technology Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2018

Bokslutskommunik&eacute; Finansiella h&auml;ndelser&nbsp; Fj&auml;rde kvartalet&nbsp; -Nettooms&auml;ttningen uppgick till 1,7 (2,2) mkr. -R&ouml;relseresultatet (EBIT) uppgick till -79,8 (-8,7) mkr. -Kassafl&ouml;det fr&aring;n den l&ouml;pnade verksamheten uppgick till -15,0 (-10,3) mkr. -Resultat per aktie f&ouml;re och efter utsp&auml;dning uppgick till -1,38 (-0,14) kr.&nbsp; Hel&aring;ret januari &ndash; december -Nettooms&auml;ttningen &ouml;kade till 6,5 (5,3) mkr. -R&ouml;relseresultatet (EBIT) uppgick till -121,1 &hellip; <a href="https://www.saltxtechnology.com/cision/saltx-technology-holding-ab-publ-bokslutskommunike-2018/">Continued</a>

Bokslutskommuniké

Finansiella händelser 

Fjärde kvartalet 

-Nettoomsättningen uppgick till 1,7 (2,2) mkr.
-Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -79,8 (-8,7) mkr.
-Kassaflödet från den löpnade verksamheten uppgick till -15,0 (-10,3) mkr.
-Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,38 (-0,14) kr. 

Helåret januari – december
-Nettoomsättningen ökade till 6,5 (5,3) mkr.
-Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -121,1 (-28,5) mkr.
-Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -50,6 (-28,5) mkr.
-Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -2,14 (-0,53) kr. 


Väsentliga händelser

Fjärde kvartalet
-SaltX ökar takten för satsning på̊ storskalig energilagring och genomförde nyemission om 80 mkr.
-SaltX ingick strategiska samarbeten för att skala upp produktionen av nano-coatat salt.
-SaltX uppnådde första milstolpen i samarbetet med Ahlstrom-Munksjö – 2D fab levererar grafen och bygger ut produktionskapacitet. 

Efter periodens utgång
-SaltX fokusering på̊ storskalig energilagring – EnerStore – har lett till nedskrivning av värden inom övriga applikationsområden.
-Karl Bohman slutar som VD – Harald Bauer tillträder som tillförordnad VD. 

Stockholm 21 februari 2018
Styrelsen & VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Harald Bauer, VD & CFO SaltX Technology: Tel: +46–708 108 034

*************************************************

Denna information är sådan information som SaltX Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 februari, 2019 kl. 08.00 CET. 

Om SaltX Technology
SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi. Kunderna utgörs huvudsakligen av globala företag såsom Alfa Laval, Vattenfall, Mobile Climate Control och Rheem. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North Premier. FNCA Sweden AB,
+46-8-528 00 399, info@fnca.se, är SaltX Technologys certified adviser. För mer information, besök: www.saltxtechnology.com

Download PDF

Bokslutskommuniké 2018