Skip to content

SaltX Technology Holding AB (publ): Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2016

Andra kvartalet 2016 R&ouml;relsens int&auml;kter uppgick till 4&nbsp;574 Tkr (4&nbsp;712). R&ouml;relseresultatet uppgick till &ndash;5&nbsp;552 Tkr (&ndash;1&nbsp;667) Eget kapital uppgick till 95&nbsp;160 Tkr (48&nbsp;660) Periodens kassafl&ouml;de uppgick till 19&nbsp;580 Tkr (&ndash;4&nbsp;705) Soliditeten uppgick till 70% (58%) Perioden 1 januari &ndash; 30 juni R&ouml;relsens int&auml;kter uppgick till 9 453Tkr (10 089). R&ouml;relseresultatet uppgick till &ndash;8 349Tkr (&ndash;2 &hellip; <a href="https://www.saltxtechnology.com/cision/saltx-technology-holding-ab-publ-delarsrapport-1-januari-30-juni-2016/">Continued</a>

Andra kvartalet 2016

 • Rörelsens intäkter uppgick till 4 574 Tkr (4 712).
 • Rörelseresultatet uppgick till –5 552 Tkr (–1 667)
 • Eget kapital uppgick till 95 160 Tkr (48 660)
 • Periodens kassaflöde uppgick till 19 580 Tkr (–4 705)
 • Soliditeten uppgick till 70% (58%)

Perioden 1 januari – 30 juni

 • Rörelsens intäkter uppgick till 9 453Tkr (10 089).
 • Rörelseresultatet uppgick till –8 349Tkr (–2 850)
 • Eget kapital uppgick till 95 160 Tkr (48 660)
 • Periodens kassaflöde uppgick till 22 833 Tkr (–6 851)
 • Soliditeten uppgick till 70% (58%)

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Anodaram förvärvar ClimateWell och byter namn till SaltX Technology
 • Godkännande av ny verksamhet och (åter)listning på Nasdaq First North
 • Emissioner av aktier och teckningsoptioner blev kraftigt övertecknade
 • Stärkt patentskydd med nytt patent godkänt
 • SaltX i internationell expertgrupp för nästa generations gasvärmepumpar

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Skirner AB tillför 4,5 mkr genom aktieteckning
 • SaltX Technology anlitar Fraunhofer ISE för nästa steg i utvecklingen av framtidens gasvärmepumpar
 • SaltX Technology i samarbete med Rheem USA för amerikanskt projekt inom gasvärmepumpar

Stockholm 25 augusti 2016

Styrelsen & VD

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Denna information är sådan information som SaltX Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss-bruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2016 kl. 08:30 CET.  

Download PDF

Release