Skip to content

SaltX Technology Holding AB (publ): Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2016

Andra kvartalet 2016 Rörelsens intäkter uppgick till 4 574 Tkr (4 712). Rörelseresultatet uppgick till –5 552 Tkr (–1 667) Eget kapital uppgick till 95 160 Tkr (48 660) Periodens kassaflöde uppgick till 19 580 Tkr (–4 705) Soliditeten uppgick till 70% (58%) Perioden 1 januari – 30 juni Rörelsens intäkter uppgick till 9 453Tkr (10 089). Rörelseresultatet uppgick till –8 349Tkr (–2 … <a href="https://www.saltxtechnology.com/cision/saltx-technology-holding-ab-publ-delarsrapport-1-januari-30-juni-2016/">Continued</a>

Andra kvartalet 2016

 • Rörelsens intäkter uppgick till 4 574 Tkr (4 712).
 • Rörelseresultatet uppgick till –5 552 Tkr (–1 667)
 • Eget kapital uppgick till 95 160 Tkr (48 660)
 • Periodens kassaflöde uppgick till 19 580 Tkr (–4 705)
 • Soliditeten uppgick till 70% (58%)

Perioden 1 januari – 30 juni

 • Rörelsens intäkter uppgick till 9 453Tkr (10 089).
 • Rörelseresultatet uppgick till –8 349Tkr (–2 850)
 • Eget kapital uppgick till 95 160 Tkr (48 660)
 • Periodens kassaflöde uppgick till 22 833 Tkr (–6 851)
 • Soliditeten uppgick till 70% (58%)

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Anodaram förvärvar ClimateWell och byter namn till SaltX Technology
 • Godkännande av ny verksamhet och (åter)listning på Nasdaq First North
 • Emissioner av aktier och teckningsoptioner blev kraftigt övertecknade
 • Stärkt patentskydd med nytt patent godkänt
 • SaltX i internationell expertgrupp för nästa generations gasvärmepumpar

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Skirner AB tillför 4,5 mkr genom aktieteckning
 • SaltX Technology anlitar Fraunhofer ISE för nästa steg i utvecklingen av framtidens gasvärmepumpar
 • SaltX Technology i samarbete med Rheem USA för amerikanskt projekt inom gasvärmepumpar

Stockholm 25 augusti 2016

Styrelsen & VD

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Denna information är sådan information som SaltX Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss-bruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2016 kl. 08:30 CET.  

Download PDF

Release