Skip to content

SaltX Technology Holding AB (publ): Delårsrapport för tredje kvartalet 2016

Tredje kvartalet 2016&nbsp; R&ouml;relsens int&auml;kter uppgick till 2 172 Tkr (4&nbsp;071) R&ouml;relseresultatet uppgick till &ndash;5&nbsp;595 Tkr &nbsp;(&ndash;2&nbsp;890) Eget kapital uppgick till 91&nbsp;301 Tkr (45&nbsp;757) Periodens kassafl&ouml;de uppgick till 1&nbsp;847 Tkr (&ndash;2&nbsp;487) Soliditeten uppgick till 69% (57%) Perioden 1 januari &ndash; 30 september&nbsp; R&ouml;relsens int&auml;kter uppgick till 11 625 Tkr (14 160) R&ouml;relseresultatet uppgick till &ndash;13 &hellip; <a href="https://www.saltxtechnology.com/cision/saltx-technology-holding-ab-publ-delarsrapport-for-tredje-kvartalet-2016/">Continued</a>

Tredje kvartalet 2016 

 • Rörelsens intäkter uppgick till 2 172 Tkr (4 071)
 • Rörelseresultatet uppgick till –5 595 Tkr  (–2 890)
 • Eget kapital uppgick till 91 301 Tkr (45 757)
 • Periodens kassaflöde uppgick till 1 847 Tkr (–2 487)
 • Soliditeten uppgick till 69% (57%)

Perioden 1 januari – 30 september 

 • Rörelsens intäkter uppgick till 11 625 Tkr (14 160)
 • Rörelseresultatet uppgick till –13 944 Tkr (–5 750)
 • Eget kapital uppgick till 91 301 Tkr (45 757)
 • Periodens kassaflöde uppgick till 20 986 Tkr (–9 338)
 • Soliditeten uppgick till 69% (57%)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 

 • Skirner AB har tillfört 4,5 mkr genom aktieteckning
 • Fraunhofer ISE i Tyskland anlitas för nästa steg i utvecklingen av framtidens gasvärmepumpar
 • Amerikanskt gasvärmepumpsprojekt värt ca 5 mkr säkrat
 • Patentportföljen förstärks: Nytt patent beviljat i USA
 • Utvecklingsprojekt kring varmvattenberedare med GE Appliances avbryts – Diskussioner med tilltänkt ny partner har inletts

Väsentliga händelser efter periodens slut 

 • Satsning på nytt fokusområde inom energilagring inleds
 • Finansiering till nästa generations saltmaterial beviljat av statliga Vinnova
 • Europeiska patentverket EPO har beviljat två nya patentansökningar
 • Överenskommelse med Mobile Climate Control om global licensaffär för tunga fordon
 • Avtal med det brittiska forskningsinstitutet Energy Technologies Institute har avbrutits – Resultatbelastning 2,0 mkr

Stockholm 9 november 2016

Styrelsen & VD 

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Denna information är sådan information som SaltX Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss-bruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 november 2016 kl. 08:00 CET.   

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Karl Bohman, VD: Tel: 070 560 02 68
Harald Bauer, CFO: Tel: 070 810 80 34

Download PDF

SaltX_Q3_2016