Skip to content

SaltX Technology Holding AB (publ) – Delårsrapport kvartal 1 2017

Nyckeltal kvartal 1 2017 (koncernen, tkr) R&ouml;relsens int&auml;kter &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;5 052 Resultat efter finansiella poster &nbsp;&nbsp;&nbsp; -5 589 Eget kapital &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 82 691 Periodens kassafl&ouml;de &nbsp; &nbsp; &nbsp; &hellip; <a href="https://www.saltxtechnology.com/cision/saltx-technology-holding-ab-publ-delarsrapport-kvartal-1-2017/">Continued</a>

Nyckeltal kvartal 1 2017 (koncernen, tkr)

 • Rörelsens intäkter                           5 052
 • Resultat efter finansiella poster     -5 589
 • Eget kapital                                   82 691
 • Periodens kassaflöde                    -8 842
 • Soliditet                                             66%

Väsentliga händelser under kvartalet 

 • Samarbete med Öresundskraft om ny gasvärmepump.
 • SaltX vinner prestigekontrakt för utveckling av energilagring till hushåll tillsammans med global OEM.
 • Framgång för SaltX inom storskalig energilagring, lyckade verifieringstester hos DLR.

Väsentliga händelser efter kvartalet 

 • Nyemission genomförd vilket tillfört SaltX ca 90 mkr (efter kostnader).
 • Viktigt patent i Kina beviljat.
 • Överenskommelse om EnerStore-projekt med norska Östfold Energi.
 • USA-order för gasdrivna värmepumpar erhållen – Avtal om fältförsök med NEEA och Rheem värt 4,5 mkr.

Stockholm 23 maj 2017

Styrelsen & VD 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Karl Bohman, VD SaltX Technology: Tel: 070 560 02 68
Harald Bauer, CFO SaltX Technology: Tel: 070 140 45 02 (temporärt)

Denna information är sådan information som SaltX Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj, 2017 kl. 08.00 CET.

Download PDF

Release