Skip to content

SaltX Technology Holding AB under nytt kortnamn (SALT-B)

Idag är första handelsdag för SaltX Technology Holding AB på Nasdaq First North under nya kortnamnet SALT-B.

SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi under varumärket SaltX™. Bland SaltX Technologys OEM-partners återfinns bl a General Electric, Alfa Laval och Caterpillar. Genom att integrera SaltX-teknologin i sina respektive värme- och kyla-produkter möjliggörs stora energi- och kostnadsbesparingar åt slutkonsumenten.

SaltX Technology grundades 2001 och har idag 23 anställda. Omsättningen för 2015 uppgick till ca 47 MSEK (inklusive licensaffär i Kina).

Publik nyemission
SaltX Technology Holding AB genomför just nu en publik nyemission om totalt 7 miljoner aktier och 7 miljoner teckningsoptioner. Emissionen sker utan företrädesrätt för aktieägarna och riktas till allmänheten i Sverige. Teckningstiden är 16 – 31 maj 2016. Emissionskursen är 3 SEK per aktie. För varje tecknad, tilldelad och betald aktie erhålls vederlagsfritt en teckningsoption. Total emissionslikvid är 21 MSEK före emissionskostnader. Anmälningssedel samt villkor och anvisningar finns tillgängliga på Bolagets hemsida: corp.saltxtechnology.com.

Erbjudandet är i sin helhet garanterat av ett garantikonsortium som förbundit sig att teckna de aktier och teckningsoptioner i emissionen som inte tecknas av allmänheten.

Kapitalet som tillförs genom nyemissionen ska huvudsakligen användas för att accelerera satsningen på marknaden för gasvärmepumpar, intensifiera marknadsbearbetningen av potentiella OEM-partners och slutkunder, samt ytterligare stärka patentportföljen. 

Download PDF

SaltX Technology Holding AB under nytt kortnamn (SALT-B)