Skip to content

SaltX Technology Holding stärker patentportföljen med nytt material som ökar konkurrenskraften och breddar marknaden inom viktiga applikationsområden

Det svenska innovation- och energilagringsbolaget SaltX Technology meddelar att Patent- och Registreringsverket (PRV) avser att bevilja bolagets patentansökan avseende en helt ny form av s.k. saltmatrismaterial. Det nya SaltX-materialet har potential att skapa komponenter som är upp till tre gånger så kompakta och betydligt enklare att integrera i olika värme- och kylprodukter. 

SaltX Technology är ett svenskt innovationsföretag som utvecklar och säljer en patenterad teknologi med vilken energi kan lagras i salt, för att sedan utvinnas i form av värme eller kyla. Teknologin, som marknadsförs under varumärket SaltX™ möjliggör avsevärda energibesparingar, med sänkta kostnader och minskade utsläpp som följd. Bland befintliga OEM-partners återfinns bl a General Electric, Alfa Laval och Caterpillar.

Det nya patentet, som enligt PRV har hög uppfinningshöjd, förstärker vår patentposition ytterligare. Det gör det möjligt att skapa komponenter som är tre gånger mer kompakta och väsentligt enklare att integrera”, säger Göran Bolin, som är en av uppfinnarna till det nya SaltX-materialet, och tillika Teknisk Chef för SaltX Technology. 

Det nya materialet ökar SaltX Technologys konkurrensfördel ytterligare. Tekniken kommer att kunna appliceras inom två av SaltX Technologys fokusområden: värmedriven kyla i fordon och gasdrivna värmepumpar för hushåll. Materialet kommer där att fungera som ett komplement till SaltX Technologys befintliga material och användas i applikationer med särskilda krav på prestanda och volym.  

För områdena – värmedriven kyla i fordon och värmepumpar för hushåll – blir patentet viktigt: I tunga fordon kan det nya SaltX-materialet möjliggöra att en komponent, på tidigare 30 liter kan krympas ner till 10 liter och således blir lättare att installera. För gasdrivna värmepumpar medför det nya SaltX-materialets prestanda att det blir enkelt och kostnadseffektivt att anpassa dessa efter olika klimat”, säger Karl Bohman, VD för SaltX Technology.  

Patentet för det nya matrismaterialet lägger grunden för ett nytt huvudpatent och ökar SaltX Technologys konkurrensfördel på flera sätt:

  • Kompaktare och volymmässigt mindre komponenter: Uppfinningen medför tre gånger högre effekttäthet (mätt i watt per m2), vilket möjliggör en avsevärt reducerad volym av komponenten i vilken SaltX-material integreras. Inte minst i fordon är detta en stor fördel, då utrymmet är begränsat.
  • Temperaturoberoende. Uppfinningen gör det möjligt att nå samma höga energieffektivitet och kostnadsbesparing oavsett utomhustemperatur. Det spelar alltså ingen roll om det är +5 eller -2 grader.
  • Billigare att producera och enklare att integrera. Uppfinningen medför även att integrationen med olika värmeväxlare blir avsevärt enklare – vilket in sin tur medför lägre tillverkningskostnader och därmed kortare återbetalningstid för slutanvändaren.

Om SaltX Technology
SaltX Technology grundades 2001 och har idag 23 anställda. Omsättningen för 2015 uppgick till ca 47 MSEK (inklusive licensaffär i Kina). Aktien är listad på Nasdaq First North.

Download PDF

SaltX Technology Holding AB stärker patentportföljen