Skip to content

SaltX Technology offentliggör prospekt inför företrädesemission

SaltX Technology Holding AB (publ) offentliggör idag, genom publicering på Bolagets hemsida, prospekt med anledning av den företrädesemission som Bolaget genomför med teckningstid 2 – 19 maj 2017. 

Årsstämman beslutade den 20 april 2017 om en företrädesemission om 100 Mkr i syfte till att öka satsningen på storskalig energilagring – EnerStore – samt att säkerställa företagets framtida finansieringsbehov. Företrädesemissionen är till 100 % säkerställd genom teckningsförbindelser från huvudägare och genom ett garantikonsortium.

Av prospektet, som finns tillgängligt att ladda ned på Bolagets hemsida http://saltxtechnology.com/investor, framgår det att SaltX Technologys totala marknadspotential uppskattas till 160 miljarder kronor per år, varav applikationen EnerStore utgör 100 miljarder kronor.

Emissionen i korthet:

Villkor

Aktieägare i Bolaget erhåller 1 teckningsrätt för varje 1 innehavd aktie på avstämningsdagen

Avstämningsdag

27 april 2017

Antal erbjudna aktier       

8 947 461 st

Teckningskurs               

11,20 SEK per aktie

Teckningsrätt                

1:5 (Det krävs 5 teckningsrätter för att teckna 1 ny aktie)

Teckningstid                  

2 maj – 19 maj 2017 (Handel med teckningsrätter sker under samma period)   

Emissionsbelopp

Ca: 100 000 000 SEK

Antal befintliga aktier      

44 737 307 st

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Karl Bohman, VD SaltX Technology, +46 (0)705 600 268 eller;

Harald Bauer, CFO SaltX Technology, +46 (0)708 10 80 34


Denna information är sådan information som SaltX Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april, 2017 kl. 18.10 CET. 

Download PDF

Release