Skip to content

Slutrapport för pilotanläggningen i Bollmora klar med tillfredställande resultat

SaltX Technology har i oktober 2022 inlämnat sin slutrapport avseende storskalig termokemisk energilagring till Energimyndigheten. Rapporten visar goda resultat avseende projektets övergripande målsättning att använda befintliga skalbara teknologier för att bygga en av marknaden efterfrågad lösning för långvarig energilagring.  

Sedan 2021 har SaltX bedrivit storskalig testverksamhet för termokemisk energilagring i Bollmora, sydost om Stockholm. Testperioden är nu slutförd och projektets övergripande målsättning har uppnåtts med tillfredsställande resultat. De nya installerade systemen har 3–5 gånger högre värmeöverföringskoefficient än reaktorerna i Berlin vilket betyder att tekniken skalar bättre. Corey Blackman, CTO på SaltX berättar:  
 
”Vår pilot i Bollmora är en vidareutveckling av demonstrationsanläggningen vi uppförde i Berlin. Målet med projektet var att uppgradera energilagrets laddare och urladdare till mer skalbara industriella lösningar. Vi har nu visat på att det går att göra, nästa steg är att öka mognadsgraden för systemet tillsammans med en engagerad potentiell slutkund."  
 
Resultaten ska nu tredjepartverifieras av TUM (Technische Universität München), förhoppningen är att rapporten ska vara klar innan årsskiftet. Parallellt pågår dialoger med ett antal aktörer om uppförandet av ett industriellt anpassat system där SaltX egenutvecklade laddningsreakor – Electric Arc Calciner, EAC, kommer att spela en nyckelroll. Carl-Johan Linér, Vd på SaltX berättar:  
 
”Vi har tagit flera viktiga steg mot en kommersiell lösning, men energilagring är ett komplext system med många olika variabler att ta hänsyn till både tekniskt och affärsmässigt. Vi kommer att fortsätta industrialisera och anpassa produkten till marknaden för “Power to Steam”-system. Vad som är avgörande i utvecklingen framgent är att få en accept från en djupt engagerad slutkund som vill ta nästa steg i kommersialiseringen tillsammans med oss.” 

 

 
För mer information:  

Carl-Johan Linér (CEO) +46 705-32 08 08   
Harald Bauer (CFO) +46 708-10 80 34   

Om SaltX Technology:  
SaltX Technology är ett svenskt greentech-bolag som utvecklar och marknadsför hållbar teknik som gör nytta för kunder, klimat och samhälle. Företaget bedriver verksamhet inom storskaliga energilagringslösningar och elektrifieringsteknik för främst kalk- och cementindustrin. SaltX Technologys aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB, + 468-528 00 399, info@fnca.se, är SaltX Technologys certifierade rådgivare. Mer information, besök: www.saltxtechnology.com.