Skip to content

Stämmokommuniké

Vid dagens årsstämma i SaltX Technology Holding AB (publ) beslutades i enlighet med valberedningen och styrelsens förslag.

Årsstämman fattade nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag och beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats.

  •  Fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2018
  •  Resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2018 och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning
  •  Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet
  •  Ett årligt styrelsearvode om 375 000 kr till styrelsens ordförande och övriga ledamöter om 125 000 kr vardera, oförändrat från föregående år
  •  Arvode till revisor enligt godkänd räkning
  •  Omval av styrelseledamöterna Åke Sund, Tony Grimaldi, Elin Lydahl, Tommy Nilsson och Indra Åsander, samt nyval av Staffan Andersson
  •  Omval av Åke Sund till styrelseordförande
  •  Omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers som revisor; auktoriserade revisorn Claes Sjödin fortsätter som huvudansvarig revisor

För vidare information, vänligen kontakta:
Åke Sund, styrelseordförande, tel: +46 70 667 00 74
Harald Bauer, VD, tel: +46 70 810 80 34

********************************************  

Om SaltX Technology
SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi. Kunderna utgörs huvudsakligen av globala företag såsom Alfa Laval, Vattenfall, Mobile Climate Control och Rheem. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North Premier. FNCA Sweden AB, +46-8-528 00 399, info@fnca.se, är SaltX Technologys certified adviser. För mer information, besök: www.saltxtechnology.com.

Download PDF

Release